316 работни места се разкриват в област Ловеч по регионалната програма за заетост 2022

316 нови работни места ще бъдат разкрити от 1 юни по регионалната програма за заетост в област Ловеч 2022 г. Програмата вече е одобрена от министъра на труда и социалната политика, финансирането по нея е в размер на 1 679 180 лв. Основната й цел е да се създадат възможности за трудова и социална интеграция и повишаване качеството на работната сила на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда.

Към 31 декември 2021 г. средногодишният брой на регистрираните безработни в област Ловеч е 4610 души, като равнището на безработицата е 8,3 %. Включени в програмата са 316 безработни. Целевата група са продължително безработни лица, безработни младежи до 29 години – с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито за заети, безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т. ч. обезкуражени лица. Те се отличават с по-ниска конкурентноспособност на пазара на труда и съответно по-висок риск от безработица, което ги поставя сред групите в неравностойно положение. Чрез включването им в заетост на субсидирани работни места ще получат възможност да придобият умения, чрез които да развият навици и опит, които да прилагат в реална работна среда, и да преминат през трудния период на адаптация и възвръщане на трудовите умения с оглед на бъдеща пълноценна интеграция на пазара на труда.

Работните места по програмата са разпределени в дейности по благоустройство на населеното място, поддържане и опазване на общинската и държавната собственост, опазване на паметници на културата, сгради и прилежащи площи, подпомагане приготвянето на храна в домашен социален патронаж, предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора в невъзможност за самообслужване, следене за реда и правилата за ползване на открит плувен басейн – при нужда и оказване на първа долекарска помощ, недопускане на инциденти и злополуки, шиене, поддръжка на машини и съоръжения, изолиране и бандажиране на статорни пакети.

Наетите ще работят по утвърден график и разпределение в населените места на територията на област Ловеч на пълен работен ден до 6 месеца.

Работодатели по програмата са областна администрация – Ловеч, всичките осем общини и 17 фирми партньори. Те разкриват работните места съгласно одобрената програма, сключват договори с бюрата по труда в Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян за финансиране на заетостта на наетите, сключват индивидуални трудови договори по Кодекса на труда с безработните, насочени от бюрата по труда, осигуряват материали, инструменти, работно облекло и предпазни средства, създават необходимата организация на работа, изплащат трудовите възнаграждения, водят и предоставят текуща и отчетна документация, осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на програмата. За реализирането й от държавния бюджет се предоставят 1 671 430 лв, а от общините и партньорите – 7750 лв.

Областната администрация ще наеме 10 лица, община Априлци – седем, община Летница – 23-има, фирми партньори – четирима, община Ловеч – 31, фирми – петима, община Луковит – 39, партньори – 16, община Тетевен – 46-има, фирми – седем, община Троян – 24-има, фирми – 10, община Угърчин – 46-има, община Ябланица – 42-ама, фирми – шестима.

Планираният край на регионалната програма е 9 декември 2022 г. Тя е утвърдена от комисията по заетостта към областния съвет за развитие, разработена е в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и разпоредбите на правилника за изпълнението му, отговаря на националния план за действие по заетостта през 2022 г., както и на националните, регионалните и общинските документи за развитие. Тя е форма на подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение и за бизнеса в региона.

Back to top button