Боклукът на Троян и Априлци – в ресурс

Боклукът на Троян и Априлци ще бъде превръщан в ресурс, съобщават от общинска администрация Троян.

Дружеството с ограничена отговорност  е с общинско участие „Хемус ресурс“ от общините Троян и Априлци . Очакванията  са в рамките на няколко години фирмата да превръща все по-голяма част от боклука на троянци и на априлчани в ресурс.

Дружеството ще извършва дейности, свързани с отделянето на събраните битови отпадъци, продажба на отделените отпадъци на фирми за вторична преработка, разделно събиране и извозване на биоразградими и/или зелени отпадъци, опериране на инсталация за компостиране и други търговски сделки с първични и преработени продукти. Има  положителни ефекта:
– икономически – ще намалеят законовоопределените отчисления към РИОСВ, което пряко влияе върху таксата за битовите отпадъци, плащани от гражданите и бизнеса;
– екологичен – оползотворяват се отпадъци, които могат да бъдат превърнати отново в ресурси.

Кметът на община Троян Донка Михайлова и  инж. Тихомир Кукенски на Априлци подписаха дружествения договор в присъствието на временно изпълняващ длъжността областен управител Нели Митева.

Предстои регистрация на новото дружество. Хемус ресурс ООД  ще започне работа до няколко месеца.

Началният капитал е100 хил. лв., Община Троян има дял 90%, нашият представител в общото събрание е кметът Михайлова.  Предприятието ще работи с материалните активи, изградени чрез външна финансова помощ, предоставена по силата на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът за изграждане на инсталациите приключва през месец април.

Боклукът на Троян и Априлци ще бъде превръщан в ресурс благодарение на този проект

Back to top button