Данъчно-осигурителен календар: 20.02.2022-05.03.2022

Данъчно-осигурителен календар – 20.02.2022 – 26.02.2022

Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС – за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец януари 2022 г.
20 февруари 2022
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
25 февруари 2022
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
25 февруари 2022
Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходнат а година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

Данъчно-осигурителен календар – 27.02.2022 – 05.03.2022

Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. януари.
28 февруари 2022
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.
28 февруари 2022
Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през предходната година доходи по трудови правоотношения.
28 февруари 2022
Подаване на данни по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.
28 февруари 2022
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период – месец януари и внася дължимия данък.

Back to top button