Данъчно-осигурителен календар – 27.03.2022 – 02.04.2022

Данъчно-осигурителен календар – 27.03.2022 – 02.04.2022

 • Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дист анционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държава членка, включително в страната, за данъчен период – месец февруари и внася дължимия данък.
  31 март 2022
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през месец февруари.
  31 март 2022
 • Подаване по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придобити през предходната година и внасяне на дължимите п о декларацията данъци от лица, които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимите по декларацията данъци, но не повече от 500 лв. в общ размер.
  31 март 2022
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец март 2022 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
  31 март 2022
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец март 2022 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
  31 март 2022
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец март 2022 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се под ава пред изпращащото ведомство.
  31 март 2022
Back to top button