Обсъдиха публично проектобюджетът на Община Ловеч

Проектобюджетът на Община Ловеч за 2020 г. е 48 846 734 лв. За сравнение припомняме, че миналата година той беше 45 473 492 лв

Проектът за бюджета е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на община Ловеч.

Това каза заместник-кметът Цветан Георгиев по време на публичното обсъждане на проекта, което стана на 21 януари вечерта в залата на Общински съвет Ловеч. На форума присъстваха още заместник-кметът Венцислав Христов, директорът на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ Найден Вълчев, началникът на отдел „Икономически дейности и бюджет“ Десислава Иванова, общински служители и общински съветници.

Приходната част на бюджета е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, включително  тяхното дофинансиране с общински приходи и общински дейности. Делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи възлиза на  26 477 238 лв. (54,20 %), а от общински дейности са 22 369 496 лв. (45.80%).

Размерът на собствените приходи на общината се предопределя от решенията на  Общинския съвет относно ставките на местните данъци и размерите на местните такси и цени на услуги, както и от начина, по който се управлява общинската собственост.

И тази година най-много средства се отделят за функцията „Образование“ –  18 192 267 лв., които са 37,24% в общия обем разходи. (През 2019 г. средствата в тази функция  са били 16 365 209 лв.)  Всички училища и детски заведения, финансирани от Община Ловеч, прилагат системата на делегирани бюджети.

Капиталовата програма предвижда работа в следните основни направления. Основен ремонт на улици в кв.” Декисана”/ул. „Цар Самуил“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Декисанска“, ул. „Велики Преслав“, ул.“Княгиня Невинна“, ул. „Чаталджа“, ул. „Тракийска“, ул. „Осъмски юнак“, ул. Ал. Батенберг“- на обща стойност 1 424 308 лв. Още ул. „Крайречна” на стойност 1 433 576лв. и ул. “Нарцис”, кв. Гозница, на стойност 113 268лв. Предвижда се основен ремонт на пътя от разклона за Абланица до центъра на селото – 597 142лв.; реконструкция на В и К мрежата на кв. „Младост“, гр. Ловеч- Подобект 1- Водопроводни клонове, намиращи се в Подзона I от DMA „Висока зона“ и DMA „Ниска зона“ на стойност 881 731 лв., преустройство сградата на Младежки дом  за  младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч – 4 429 318 лв. Проектно проучвателните работи включват ремонт на улици в жк „Младост“ /след подмяна на ВиК мрежата/- 46 552 лв., реконструкция на Спортна зала – 26 600 лв., изграждане на поливна система в Централна градска част – 21 760 лв., изграждане на регионална система за управление на отпадъците – 154 560 лв., актуализация на проект за Зоопарка – 26 500 лв., проект за преустройство терена на Бившата казарма за рекреативни цели – 100 420 лв. и други.

Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на 3 142 516 лв.  по следните позиции:  ДЕКСИЯ КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК АД- дългосрочен /до 21.12.2027 г./ за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на община Ловеч“ (Размер на усвоения дълг – 6 743 475 лв., главница към 01.01.2020 г. – 3 003 463 лв., погашения по главница през 2020 г. – 337 176 лв. Главница към 31.12.2020 г.  – 2 666 287лв.).

Към ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД – дългосрочен /до 25.04.2020 г./ – за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч“(размер на усвоения дълг – 800 000 лв., главница към 01.01.2020 г. – 56 145 лв., погашения по главница през 2020 – 56 145 лв., главница към 31.12.2020 г. – 0 лв.).

Община Ловеч има намерение да поеме два дългосрочни кредита. Единият е с ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД – за изпълнение на проект «Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности , музейни дейности и дейности на Община Ловеч». Финансиране чрез комбинирана подкрепа, безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. Индикативна стойност на проекта е 8 473 773,54 лв., от тях 4 070 956 ,54 лв. са БФП и 4 402 818 лв. са принос от финансов инструмент. Размерът на дълга е  4 402 818 лв.

Вторият кредит от обслужващата  банка на Община Ловеч в размер на 800 000 лв. Ще бъде усвоен през м. юли 2020 г. за срок от 60 месеца . С него ще се покрие недостига от собствени приходи за обезпечаване на дейностите по издръжка на общината. Присъстващите общински съветници направиха изказвания, забележки и предложения.

Свързани статии

Back to top button