Първа пресконференция на Северозападно държавно предприятие“ Враца по проект

Днес,  19 януари, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ се състоя  първа пресконференция на „Северозападно държавно предприятие“ Враца.Първа пресконференция на Северозападно държавно предприятие“ Враца по проект - 4
Събитието се проведе от 11.00ч в хотел „Хемус“ в град Враца. На него присъстваха официални лица, като инж. Елена Величкова – технически сътрудник по проекта от Министерство на земеделието, Георги Митов – областен управител на Враца, инж. Светослав Славчев – областен управител на Плевен, Иван Петков – областен управител на Плевен, инж. Петър Петров – директор на РДГ Ловеч, инж. Сашо Каменов – директор на РДГ Берковица, инж. Николай Йорданов – директор на РИОСВ-Враца, Славей Тоширов и Иван Ташков – членове на Управителния съвет на СЗДП. На пресконференцията присъстваха всички директори на 23-те Държавни горски и ловни стопанства на територията на СЗДП, както и 13-те местни координатори от стопанствата – обект на изпълнение на проекта. Присъстваха още представители на регионалните медии – телевизия „Кейбъл Ком“ Враца, вестник „Северозапад днес“, вестник „Конкурент“, радио „Фокус“Враца, радио „Видин“, БТА.

Проектът се реализира, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз в размер на 9 956 304,94 лв. без ДДС, от които 8 462 859, 20 лв. европейско финансиране и 1 493 445.74 лв. национално съфинансиране, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало 23.12.2022г и край 31.12.2023г.
Пресконференцията бе открита от директора на СЗДП-Враца, инж. Веселин Нинов. Той подчерта, че СЗДП за първи път е бенефициент по такъв мащабен проект, който основно е насочен към залесяване на над 3 600 дка държавни горски територии в 13 държавни горски стопанства – Враца, Мездра, Видин, Монтана, Берковца, Оряхово, Никопол, Плевен, Ловеч, Русалка-Априлци, Чипровци, Лом и Говежда. Ръководител на проекта е инж. Томислав Колов, зам. директор в предприятието.Първа пресконференция на Северозападно държавно предприятие“ Враца по проект - 1
„Нашата основна мисия е да информираме широката общественост, какви са целите и задачите, стоящи пред нас в следващите 12 месеца, в които ще изпълняваме 10 различни вида дейности“, заяви инж. Нинов. По думите му реализирането на проекта ще даде възможност да бъде усвоен един сериозен финансов ресурс за предприятието и добави, че такива проекти се изпълняват в момента и в останалите 5 държавни предприятия. “Това е огромна помощ с европейски средства от страна на държавата за сектора „Горско стопанство“. Убеден съм, че след реализацията на проекта, предприятията ще са още по-стабилни – с техника и със средства за значими дейности в интерес на цялото общество“, заяви инж. Веселин Нинов. Директорът изрази надежда, че проектът ще приключи успешно в края на 2023г., като се надява и за в бъдеще предприятието да има възможност да изпълнява други подобни проекти.
В последвалата същинска част, инж. Николай Ненчев от „ПП Врачански балкан“ представи пред гостите мултимедийна презентация за предмета, целите, основните дейности и очакваните резултати от бъдещото изпълнение на проекта. Oбластният управител на Ловеч, г-н Светослав Славчев, изрази мнение, че европейските средства по проекти са допълнителни средства, които са един плюс за бенефициентите по различните програми. Той изрази готовност за сътрудничество със СЗДП в рамките на инициативата „Седмица на гората“, която е част от дейностите по проекта на предприятието.Първа пресконференция на Северозападно държавно предприятие“ Враца по проект - 2
Допълнителна информация:
Дейностите, които са заложени за изпълнение на проекта са:
Дейност 1: Закупуване на техника и технологично оборудване за залесяване.
Дейност 2: Почистване и почвоподготовка на площи за залесяване.
Дейност 3: Залесяване на подготвени площи.
Дейност 4: Попълване на създадени горски култури.
Дейност 5: Грижа за горски култури.
Дейност 6: Отгледни мероприятия в горски насажденив без материален добив.
Дейност 7: Провеждане на дейности в горски разсадници.
Дейност 8: Провеждане на информационна кампания и популяризиране на залесителните мероприятия и създаване на условия за организиране на бъдещи кампании.
Дейност 9: Спомагателни дейности по подготовка на проектното предложение.
Дейност 10:Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация.

Конкретни целите цели на проекта са няколко: Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 и тяхната свързаност в 21 Защитени зони на територията на СЗДП, чрез залесителни и отгледни мероприятия; Принос към изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на три милиарда нови дървета в ЕС при пълно зачитане на екологичните принципи“ от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., както и разписаната за изпълнението на този ангажимент „пътна карта“ от Нова стратегия на ЕС за горите за 2030 г.; Принос към изпълнението на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000, насочени към горски природни местобитания, чрез увеличаване на новозалесените площи, както и подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания; Популяризиране сред широката общественост на помощта на Европейския съюз и дейността на държавните предприятия по създаването на нови гори и грижите за тях, чрез провеждане на информационна кампания; Създаване на технически и технологичен капацитет на Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и неговите поделения за осъществяване на всички етапи от бъдещи лесокултурни мероприятия в дългосрочен план, чрез доставка на специализирана техника и оборудване.
Очакваните резултати от планираните дейности са:
Осигуряване на качествена обработка на почвата на площ от 3328 дка с цел създаване на благоприятни условия за растежа и развитието на младите фиданки.
Залесяване на обща площ от 3623 дка. с около 210 000 бр. фиданки и попълване на площ от 1212 дка с около 75 000 бр. фиданки. Основно ще се залесява с местни дървесни видове топола, дъб, върба, горскоплодни дървесни видове и др.
Планирано е да се отгледат 19 806 дка горски култури, осигурявайки оптимален растеж, прираст и добро здравословно състояние на горите.
Подобряване на структурата и създаване на оптимален състав на гората на площ от 1355 чрез отглеждане на млади естествени насаждения – мероприятие в млади гори без материален добив.
Модернизация и увеличаване на дяла на разсадниковото производство в четири големи разсадника на територията на СЗДП: горски разсадник „Мърчево“ – ТП ДГС Монтана; горски разсадник „Ашиклар” – ТП ДГС Берковица; горски разсадник „Галово” – ТП ДГС Оряхово и горски разсадник „Рибен“ – ТП ДГС Плевен. Общото количество фиданки, които ще бъдат отгледани в разсадниците през периода на действие на проекта е приблизително 680 000 бр., които ще бъдат засаждани и през следващи години.
Модернизация на залесителните процеси чрез закупуване на нова, неупотребявана техника за почистване, почвоподготовка, залесяване и разсадниково производство. Създаване на по-добри условия за работниците и служителите, които работят на терен и повишаване на заетостта в Северозападният регион.
Извършване на информационна кампания за информиране на населението за ролята на Европейският съюз и структурните му фондове, за процесите по залесяване на нови насаждения и горскостопанските дейности, свързани с тях.Първа пресконференция на Северозападно държавно предприятие“ Враца по проект - 3

Back to top button