Първото заседание за новата година на постоянните комисии на ОС – Ловеч, е на 19 януари

Първото заседание за новата година на постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще е на 19 януари 2022 г., сряда. Заседанията се свикват от председателя Петър Цолов на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Във връзка с извънредната ситуация с коронавируса ще се спазват всички здравни и санитарни мерки.
Най-много точки, 13 на брой, ще разгледа постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Ирина Митева.

Сред по-важните точки са:
– Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 година.
– Приемане на план за работата на Общински съвет–Ловеч за първото шестмесечие на 2022 година.
– Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч.
– Отчет на извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2021 г.
– Приемане на Календар за спортните дейности в Община Ловеч за 2022 г. и средства за разпределение по раздел IV – Финансиране на инициативи на спортни клубове от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд за 2022 г.
– Приемане на Плана за 2022 г. по изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 г.
– Подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование в срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съгласно чл. 34в, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
– Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей-Ловеч на имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.515.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, ведно с попадащата върху имота едноетажна сграда 43952.515.131.1, със застроена площ от 66 кв.м.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:
1.ПК по БФЕ с председател Ирина Митева, на 19 януари от 10.00 часа.
2. ПК по ИСПТПМС с председател Минчо Казанджиев, от 11.00 часа.
3. ПК по ПНВЖКОРБДКИ с председател Детелина Сотирова, от 12.00 часа.
4. ПК по СДДПЗ с председател Мария Съева, от 13.00 часа.
5. ПК по ОКСДМНПО с председател Страцимир Петков, от 13.30 часа.
6. ПК по ОСУТКДЕТЖП с председател Георги Карамишев, от 14.30 часа.

Източник:
Община Ловеч, пресцентър
Back to top button