Продължаваме Промяната: Изразяваме несъгласие за управлението на отпадъците в община Луковит

Повече информация за това несъгласие за управлението на отпадъците в община Луковит, можете да прочетете в  становището, което получихме на редакционната поща от ПП „Продължаваме промяната“

През последните няколко години жителите на община Луковит са обект наексперименти от страна на Общината. Непоследователните и чести промени в ставките на такса битови отпадъци (ТБО) и системата на
управление на отпадъците създават несигурност и непредвидимост в гражданите и бизнеса. Липсват разяснителни кампании и връзка с гражданите по извършените промени през годините.
В края на 2021 г. с решение на общинския съвет бе въведена нова система за сметосъбиране и сметоизвозване в най-голямото село в общината – Дерманци. Досега определянето на такса за битови отпадъци ТБО бе на база промили върху данъчната оценка, но премина на разходите, необходими за обслужване на един съд за отпадъци. От „Продължаваме промяната“ подкрепяме усилия и мерки за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, но направените промени бяха извършени без необходимата предварителна разяснителна кампания, както и без убедителна обосновка за цената на въведените индивидуални кофи за боклук.
Считаме въведения пилотен проект за облагане с ТБО на територията на с. Дерманци за провал на местната администрация и пример за липса на диалог и комуникация с жителите на общината.
В подкрепа на думите ни е и решението на Общинския съвет от 30.12.2022г., с което само след една година в крайна сметка се прекратява пилотният проект в с . Дерманци и се връща принципът на определяне на
ТБО чрез промили от данъчната оценка. Това е признание за неуспех за начина, по който е въведено сметосъбиране чрез заявен съд. Редно е Общината да отговори на въпроса дали са разбрали причините, довели до неуспеха и кой ще плати провала? Какво ще се случи със закупените стотици съдове за всяка къща в Дерманци, платени с план сметката за 2022 г.?

Както и къде са големите общи съдове за смет, които се взеха от селото при въвеждане на новите правила 2022 г.?
Общината видимо се оказва неспособна да въведе определянето на ТБО според количеството отпадъци и избира по-лесния вариант да увеличава непрекъснато нужните средства за администриране на системата за управление на отпадъците и план-сметката, вместо да оптимизира или преструктурира разходите. Само за 2 години размерът на план-сметката се е увеличил със 78% или 743 хил. лв. (от 949 хил. лв. за 2021 г. на 1,692 хил лв. за 2023 г.).
Допълнителни въпроси поражда и дискриминационното отношение на Общината спрямо жителите на с. Дерманци. С предложената и гласувана план-сметка за 2023 г. промилите за селото са в почти двоен размер спрямо всички други населени места в общината. Остава неотговорено защо сметосъбирането там е толкова скъпо? Липсват мотиви за тази разлика, още по-малко пък анализ на нужните в двоен размер средства. От изявления на кмета Грънчаров става ясно, че количествата отпадък за 2022
г. в селото намаляват спрямо предходни години, но това по никакъв начин не се отразява в размера на ТБО.
Интересен факт, е че закона предвижда само при крайна невъзможност ТБО да се определя по данъчна оценка, за което е необходимо Общинският съвет да изложи фактически основания и мотиви. В конкретния случай мотиви относно невъзможността за определяне на размера на таксата за
битови отпадъци не са изложени, както в решението на Общински съвет, така и в предложението на кметът на Община Луковит.
Един от приоритетите на “Продължаваме промяната” за реализиране в местната власт е именно справедливо облагане на физическите и юридическите лица според количеството генериран отпадък, което е в синхрон със съвременните европейски политики за управление на отпадъците.

Back to top button