Работодателите в област Ловеч няма да наемат нов персонал

Работодателите в област Ловеч не планират да наемат нов персонал в следващите шест месеца,  но и няма да освобождават работници в рамките на една година. Това сочат данните на доклад за резултатите от проведено проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч, приет на заседание на комисията по заетостта към областния съвет за развитие за Oblastta.com
Проучването е първото за годината, стартирано от Агенцията по заетостта в периода 24 януари – 18 март. Целта му е да събере и анализира актуална информация за професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години.
Информацията за област Ловеч е обобщена и внесена в комисията по заетостта от работна група, сформирана със заповед на областния управител. Разпределените от Агенцията по заетостта на област Ловеч интервюта са 54 от общо за страната 4000 работодатели, попаднали в случайната извадка. Анкетата включва 24 въпроса – 8 за демографията на предприятията и 16 за знания, умения, компетентности на персонала, влияние на кризи.
Получени са 66 реални анкети, като нормата на отговоряемост е 61,1% (за страната – 3369 интервюта, норма на отговоряемост 42,1%).
Всички работодатели в област Ловеч са 5464. В разпределението по сектори най-голям дял заема търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство (33,9%), на индустрията се падат 25,6%, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 17,5%, култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности – 7,6%.
За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица – 88,3%, от 10 до 49 наети са 9,7% от работодателите, от 50 до 249 наети – 1,9%, и над 249 наети – 0,1%.
Предпочитаните от работодателите и считани за най-необходимите знания и умения при наемане на персонал са умения за самоконтрол и дисциплина (56,5%), продуктивност (55%), умения за работа под напрежение (53,5%), социални умения (52%), инициативност (51,6%), гъвкавост и адаптивност (50,5), креативност (50%). Не държат на практически знания и умения за организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и участие в търгове (71,3%), медийна грамотност (70,7%), практически знания и умения за планиране, разработване, изпълнение и отчитане на проекти и програми (65,2%), презентационни умения (62,1%), ръководни умения (60.6%), знания и умения за практическо прилагане на стандарти и системи за управление на качеството (59,1%), практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в областта на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство (59,1%).
Компетентностите, които работодателите считат за най-важни за персонала, са общуване на роден език (39,8%), инициативност и предприемачество (7,4%), умение за учене (4,6%), 46,5% не избират нито една от посочените в анкетата. За тях не са приоритетни културната осъзнатост и творчество, общуването на чужд език, математическата компетентност, основните знания в областта на природните науки и технологии, дигиталната компетентност.
Тези, които са посочили, че няма да търсят персонал в следващите шест месеца, са 92,6% от интервюираните, останалите 7,4 на сто ще имат нужда от наемане на нови работници. Ако в идната една година се породи потребност от нов персонал, най-търсени ще са шивачи, икономисти, заварчици, машинни оператори, офис мениджъри, търговски представители. По професии, изискващи правоспособност – шофьор и мотокарист, без квалификация – работници по събиране и сортиране на отпадъци, общи работници, куриери, носачи, работници в транспорта и складирането. Преобладащият вид предлагана заетост е постоянна – 46,7%, сезонна – 20,5%, краткосрочна (под 6 месеца) – 20,5%.
От анкетата става ясно, че 100% от работодателите срещат затруднения при намиране на работна сила, като това е най-силно изразено за шивач (26%), оперативен счетоводител (20,5%), системен програмист (12,7%).
От заявилите потребност от нов персонал работодатели 79,5% считат, че следваща ковид криза или въвеждане на ограничителни мерки няма да окажат влияние на намерението за наемане, при останалите 20,5 на сто заявеният брой кадри ще се намали с около една четвърт.
За следващите 3-5 години работодателите очакват да търсят и наемат специалисти с висше образование, в това число и от специалности от регулираните професии, като най-много са от други професии в област архитектура, строителство и геодезия, от специалностите машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, геодезия, общо инженерство.
Потребността от специалисти със средно образование ще е най-много в строителството, търговия на едро и дребно, машиностроене, металообработване и металургия, транспортни услуги, счетоводство и данъчно облагане.
Докладът с анализа от резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Ловеч е внесен в централното управление на Агенция по заетостта.

Back to top button