„Северозападно държавно предприятие“ Враца подписа договор

„Северозападно държавно предприятие“ Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съобщават от предприятието.

Залесяване на 3 623 дка държавни горски територии, отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1 355 дка млади насаждения ще бъде извършено през следващите 13 месеца на територията на „Северозападно държавно предприятие“. Дейностите са част от проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез
прилагане на лесовъдски практики и залесяване“, приоритетна ос:
НАТУРА2000 и биоразнообразие.

Проектът ще бъде реализиран в 13 териториални подразделения на
“Северозападно държавно предприятие“ – в областите Видин, Монтана, Враца и Плевен, и части от Ловеч и София, и ще обхванат 11 844 дка в 21 Защитени зони от Натура 2000.
Освен залесяване с предвидените средства ще бъде закупена техника за извършване на всички лесокултурни мероприятия, производство на посадъчен материал, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горските култури и дейности за осигуряване на качествена дървесина – кастрене, отглеждане на млади насаждения без добив и мн. др.

Проектът е на обща стойност 9 956 304.94 лв. без ДДС, със срок на
изпълнение м. декември 2023г. Реализира се чрез Оперативна програма
„Околна среда 2013 – 2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския
съюз и българското правителство.

Back to top button