Обсъждане на Проект за размер на такса битови отпадъци 2021 г. се проведе в Община Ловеч

Обществено обсъждане на Проект на размер на такса битови отпадъци през 2021 г. в Община Ловеч се проведе на 24 ноември вечерта в залата на Общинския съвет. Събитието бе водено от зам.- кмета  Венцислав Христов, който запозна присъстващите с параметрите на документа. Присъстваха още зам.-кметът Даниел Колев, а зам.- кметът Цветан Георгиев се включи онлайн през платформата Zoom.

В мотиви за определянето на новата такса за битови отпадъци се изтъква: „За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите на физическите лица в 34-те населени места са силно занижени и разходите по план-сметката до сега се покриват солидарно от гражданите на град Ловеч, с цел намаляване на разликата между необходимите средства и действителния облог за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци предлагам увеличение на промилите по съответните дейности.“

В предложението за решение  до Общински съвет-Ловеч се определя размера на такса за битови отпадъци за 2021 год. в промили върху данъчна оценка (чл.20 и чл.21, ал.1 от ЗМДТ) за жилищни имоти, декларирани по чл.14 от ЗМДТ. Те са отразени в приложената таблица.

Всички документи виж: https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-14

В хода на обсъждането общински съветници и граждани не присъстваха.  Постъпило е едно становище от общинския съветник Мариан Василев.В него се предлага отмяна на чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Чл. 19. гласи  (изм. с решение № 568/25.10.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.)
За имоти публична общинска и държавна собственост, представляващи детски ясли, детски градини, училища, читалища, детска кухня, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги предоставяни в общността, за които в срок от 1 до 30 ноември на предходната година е подадена декларация в Дирекция „Местни приходи” към Община Ловеч, че имотите се ползват по предназначението, се заплаща 25 % от определения годишен размер на таксата за битови отпадъци.  Общинският съветник предлага и да се преобразява  „Еко“ ЕАД, за да бъдат спестени средства от фонд работна заплата.

Проектът за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 година в Община Ловеч, ведно с мотивите, беше предварително публикуван на интернет страницата на Община Ловеч и бяха на разположение на заинтересованите лица в ЦУИГ на Община Ловеч, ул.”Търговска” №22.

Свързани статии

Back to top button