Община Троян с горещ телефон за сигнали

Новият телефон 070014721 дава възможност всеки директно да подаде сигнали за лица в затруднено социално и материално положение

Кризата провокира Община Троян да потърси начин да направи най-доброто за хората в нужда в рамките на съществуващите финансови възможности. Това пише кметът Михайлова във Фейсбук. „Стремежът ни е да стигнем до всеки човек в затруднение.

Издирихме 551 души на възраст над 85 години в града, от тях 128 са над 90 години /включително двама столетници/, 592 са самотноживеещи, следим тенденциите в бавно нарастващата безработица. Сигурно пропускаме някого и за това разчитаме на гражданите.“, продължава градоначалничката.

Новият телефон 070014721 дава възможност всеки директно да подаде сигнали за лица в затруднено социално и материално положение, за подкрепа на които ще търсим решение. Днес Община Троян представя нарастващия брой услуги, предназначени за различни групи граждани и възможността за ползването им.

УВАЖАЕМИ‌ ‌СЪГРАЖДАНИ,‌ ‌
Предвид‌ ‌създалата‌ ‌се‌ ‌кризисна‌ ‌ситуация‌ ‌в‌ ‌страната,‌ ‌породена‌ ‌от‌ ‌епидемията‌ ‌с‌ ‌коронавирус‌ ‌COVID19,‌ ‌Община‌ ‌Троян‌ ‌отвори‌ ‌телефон‌ ‌070014721‌ ‌за‌ ‌подаване‌ ‌на‌ ‌сигнали‌ ‌от‌ ‌и‌ ‌за‌ ‌лица‌ ‌в‌ ‌затруднено‌ ‌социално‌ ‌и‌ ‌материално‌ ‌ положение.‌ ‌ ‌
На‌ ‌нуждаещите‌ ‌се‌ ‌лица,‌ ‌Община‌ ‌Троян‌ ‌предоставя‌ ‌следните‌ ‌социални‌ ‌услуги‌ ‌и‌ ‌подпомагане‌ ‌по‌ ‌програми‌ ‌и‌ ‌ проекти:

БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД В ДОМА

за периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г. за 170 лица

Безплатен топъл обяд за следните целеви групи:
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, с доказана липса на доходи или с ниски доходи (под линията на бедност, определена за страната – 363.00 лв.), които са самотноживеещи, нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната.
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Лица, които са поставени под задължителна карантина (само за времето на карантината).
Заявяване на желание за включване в програма може да бъде подадено до 30.04.2020 г. на телефон 070014721.

БЕЗПЛАТНИ ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ

Предоставяне на пакети основни хранителни продукти (пакетирани и консерви) за 250 лица от уязвими групи, в периода от 04-31.05.2020 г.
Кандидатстващите следва да бъдат регистрирани по постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян до 13.03.2020 г., чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 225 лв., определен на база гарантирания минимален доход за страната за 2020 г., умножен с коефициент 3,00 (т.е. 3 х 75 лв.), не получават социално подпомагане на друго основание и отговарят на поне едно от следните условия:

Регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Троян, без право на обезщетение;
Възрастни над 65 години, в невъзможност за самообслужване;
Лица с трайни увреждания;
Лица в неплатен отпуск за повече от 20 дни поради обявеното извънредно положение;
Лица в невъзможност да упражняват дейността си поради обявеното извънредно положение.
Заявление-декларация може да бъде подадена на телефон 070014721, на email: mnikolova@troyan.bg, по пощата или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I до 04.05.2020 г.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домашен социален патронаж се предоставя на пенсионери с ниски доходи, самотноживеещи лица и лица с увреждания (удостоверено с ЕР на ТЕЛК), военноинвалиди и военнопострадали.
Услугата включва приготвяне и доставка храна до дома на потребителя срещу заплащане на такса, половината от която се покрива от бюджета на Община Троян.

Заявяване на желание за включване в услугата може да бъде подадено на телефон 070014721 или чрез попълване на заявление, изпратено на email: mnikolova@troyan.bg, по пощата или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I, без краен срок за подаване на заявлението.

БЕЗПЛАТНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Предоставяне на безплатни интегрирани здравно-социални услуги (медицинско наблюдение и манипулации, превръзки на рани, рехабилитация, почистване на дома, приготвяне на храна, помощ при лична хигиена, социални контакти и др.) на възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, по проект „Патронажна грижа в община Троян“ – Компонент 2.
Всеки нуждаещ се гражданин може да кандидатства до 15.10.2020 г. със заявление, подавано на място в Центъра за административни услуги на Община Троян, на email: vdaskalova@troyan.bg или на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I.

Източник:
Община Троян

Свързани статии

Back to top button