Община Троян ще запази и през следващата година размера на таксата за битови отпадъци

Община Троян ще запази и през следващата година размера на таксата за битови отпадъци за бизнеса и физическите лица, въпреки нарастването на основните компоненти за формирането й и увеличените разходи в план-сметката за 2022 г. Това съобщи кметът на общината Донка Михайлова.

За поредна година Кметът на Община Троян – Донка Михайлова не предлага увеличение на имуществените данъци

Въпреки нарастването на основните компоненти на такса битови отпадъци, таксата за битови отпадъци за бизнеса и физическите лица няма да бъде увеличена

Община Троян е сред малкото общини в страната, които успяват  да не увеличават имуществените данъци за населението и бизнеса за периода от 2011 г. насам. Нещо повече – от 2011 г. имуществените данъци са намалявани както следва:

  • През 2011г. за 2012 г. е променен размера на данъка върху превозните средства, като е намален с около 14%.
  • През 2012 г. е намален с около 5% размера на патентния данък за 2013 г., като за дейностите, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ естествено не се е състояла промяна.
  • През 2014 г. е намален отново размера на патентния данък с 5% за 2015г. / за дейности, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна /.
  • През 2017г. е променен данък за таксиметров превоз на пътници за 2018г. от 500 лв. на 400 лв.
  • През 2019 г. е променен начина на облагане на леките автомобили и товарните с технически допустима маса не повече от 3,5 тона, като данъкът се състои от два компонента – имуществен и екологичен. При имуществения компонент са въведени минималните ставки за мощност на двигателя според ЗМДТ.
  • През 2021 г. е намален данъка на такситата от 400 на 300 лева, при осигурено финансиране на разликата от държавния бюджет.

Въпреки това, приходите от местни данъци и ставки в бюджета на Троянска община нарастват ежегодно, като ръстът се дължи основно на повишената събираемост. Този ръст е важен фактор за финансовата устойчивост на бюджета на общината.

Община Троян поддържа нива на данъчните ставки под средните за страната и изпълнява ангажимента си в това отношение, поет със управленската програма на Кмета.

Размерът на такса битови отпадъци е сериозно предизвикателство пред българските общини. Системното увеличение на минималната работна заплата на каквато са над 90% от работещите в сектор „Чистота“, ежегодния значителен ръст на отчисленията към РИОСВ, бързата амортизация на съдове за смет и на транспортни средства, определят нуждата от увеличение на разходите за управление на отпадъците и се отразяват върху размера на таксата.  Въпреки ръста на минималната работна заплата за 2022 г., отчисленията и предвидената подмяна на съдове и техника, кметът, след консултация с председателите на основните политически сили в Общинския съвет, реши да не предлага ръст при таксата. Общинското ръководство отчита последствията за гражданите и бизнеса от постоянно растящите цени и последствията от КОВИД кризата. Това стана възможно най-вече в резултат на изградените и въведени в действие през 2021 г. сепарираща и компостираща инсталации. Съгласно действащото законодателство, Кметът на община Троян има право и съответно подаде заявление пред РИОСВ за намаляване наполовина на отчисленията, тъй като през 2021 г. са предприети необходимите действия за намаляване на количеството депонирани твърди битови отпадъци. РИОСВ вече даде съгласие отчисленията да бъдат намалени.

Back to top button