Ваня Събчева със свои идейни предложения

Ваня Събчева със свои идейни предложения за включване в плана за интегрирано развитие на Ловеч

Областният управител Ваня Събчева и нейният екип изпратиха свои идейни предложения, които да бъдат включени и обсъдени при разработването на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г. В свое писмо до кмета на община Ловеч Корнелия Маринова, Събчева подчертава: „Съгласно проект на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., одобрен от ТРГ и официално изпратен в ЕК на 01.04.2020 г., Община Ловеч попада в обхвата на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Основна характеристика на новия подход ще е прилагането на принципа за сътрудничество и като допустими бенефициенти са посочени партньорства, включително между държавни органи, областни администрации и общински власти. Изразявайки готовността за сътрудничество в процеса на подготовката и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции в общината, прилагам списък с индикативни мерки за подкрепа, които евентуално да бъдат включени в предстоящите обсъждания.“

Пет са проектните предложения на Областния управител.

Първата от тях е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Ловеч“. От мотивите на Ваня Събчева става ясно, че в административната сграда на Областна администрация Ловеч се помещават и териториалните офиси на няколко национални институции с общ брой работещи в сградата 220 души, а сградата е въведена в експлоатация през далечната 1987 г. „През ноември 2019 г. е направено обследване на енергийната ефективност на сградата и е предложен пакет от енергоспестяващи мерки за въвеждане и постигане на клас на енергопотребление „В“. Индикативна стойност на необходимите средства е 801 938 лева“, става ясно още от предложението като прави впечатление, че Областен управител вече направил първи стъпки в търсенето на възможности за решаване на проблема, които на този етап са осуетени от факта, че областните администрации като второстепенен разпоредител на бюджет не могат да кандидатства пред финансови фондове.

Втората проектна идея е свързана с енергийната ефективност и на сградата на Дом „Преслав“, както и осигуряване на достъпна среда. Мотивите са сходни – работят много хора от различни ведомства, посещава се ежедневно от много граждани, тя е въведена в експлоатация през 1961 г., а през септември 2012 година е направено обследване. Нужните средства са в размер на 516 505 лв. Обмисляни са и варианти за закупуване на устройство за изкачване на стълби (стълбищен робот), монтиране на седалков стълбищен подемник, монтиране на наклонена стълбищна платформа или монтиране на вертикален асансьор за достъпна среда, но по същите причини това не е реализирано.  

Две проектни предложения правят Събчева и екипът й в Областна администрация в сектор „Културно-историческо наследство“ – Разработване на План за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство в община Ловеч, в частност – План за опазване и управление на обектите единични или групови недвижими културни ценности в АИР „Вароша“ и Реставрация и адаптация на къща НКЦ „Екатерина Пеева, Тодор Тодоров“ – УПИ Х-2221, кв. 223 по регулационния план на гр. Ловеч. В мотивите е посочено, че „Със Закона за културното наследство (ЗКН) се вменява отговорност на общините, като кметовете организират и координират осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната община. В Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на планове за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности от 2011 г., съгласно параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби, планове за опазване и управление на единичните или групови недвижими културни ценности с категория „национално значение“ се възлагат и финансират от кмета на общината, на чиято територия е недвижимата културна ценност и се изработват и приемат в срок до 10 години от влизането в сила на Наредбата.

Отчитайки особената привлекателност на стария квартал „Вароша“ в оформянето на културния и туристически облик на града, а също и с години отлаганите намеси за неговото възстановяване и съхраняване, следва да се използват възможностите за осигуряване на финансиране чрез ОПРР 2021-2027 г. В проекта й е заложена такава възможност, като подкрепата ще бъде съсредоточена върху предварително определени обекти от национално и световно значение, имащи най-голям потенциал за привличане на туристи и съответно за генериране на растеж, алтернативна заетост и намаляване на процеса на обезлюдяване в регионите, особено в такива, в които културното наследство е единственият ресурс“.

За реставрация и адаптация на къща НКЦ „Екатерина Пеева, Тодор Тодоров“ от мотивите на Областен управител става ясно, че къщата е реставрирана от НИПК-АИР „Вароша“ през 70-те години, но не е поддържана и е в предаварийно състояние. Покривът е с видими течове, има пропуквания по стените, от проникването на дъждовни води в колоните в основата й те са загубили устойчивостта си и са видимо деформирани.

„През 2019 г. по тази процедура Областна администрация Ловеч получи финансиране от Министерство на културата (МК) за изготвяне на проектна документация за цялостна реставрация и адаптация на съществуваща сграда. Инвестиционният проект е внесен за съгласуване от НИНКН. През 2020 г. отново е подаден проект за консервационно-реставрационни работи на покрив и конструктивно укрепване – като първи етап от изпълнение на инвестиционния проект, но не е получено одобрение от МК. Индикативна стойност на необходимите средства по изготвената количествено-стойностна сметка е 421 452 лева“, става ясно още в приложението с предложения.

Изграждане на фитнес площадка на открито в имот държавна собственост в парк „Стратеш“ също е сред предложенията на Ваня Събчева. Това ще допринесе за развитие на парк Стратеш“ като зона за отдих и зелени площи в съчетание с инфраструктура и оборудване за масови спортове. Предложението е да се изгради спортна база с площадки и фитнес уреди на открито за широко обществено ползване, с насоченост към младите хора и подрастващите, както и за тренировки на участници в спортни клубове, за организиране на демонстрационни турнири по стрит фитнес или детски спортни празници. Индикативна стойност на необходимите средства е 120 000 лева. 

Проектните предложения вече са изпратени на вниманието на община Ловеч. 

Източник:
Пресцентър Област Ловеч

Свързани статии

Back to top button