Първа работна среща на групата по самооценка

Първа работна среща на групата по самооценка се проведе  в областната администрация. Първа работна среща на групата по самооценка

След като миналия месец бе проведено обучение за прилагане на модела CAF за цялостно управление на качеството в областната администрация, групата по самооценка се събра вчера на първа работна среща. Тя е сформирана със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев, председател е Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Целта на прилагането на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка (CAF) е да продължи усъвършенстването на дейностите, организацията и функциите на администрацията.
На срещата бяха приети комуникационен план за въвеждане на CAF и инструкция за прилагане на модела, определени бяха функциите и отговорностите на членовете на групата за самооценка. Уточнен беше план-график за работата през септември, обсъдени бяха информационните материали, които предстои да бъдат издадени – обяви, листовки, бюлетин, насочени към служителите в администрацията и всички други заинтересовани страни.
Моделът CAF е европейски инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Управлението на качеството означава повишаване на ефикасността и ефективността на организацията.
Областна администрация – Ловеч, е пилотна по проект на Института за публична администрация „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, през май 2017 г. През 2018 г. администрацията получи сертификат „Ефективен CAF потребител“ като една от най-успешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на модела CAF. Сега областна администрация – Ловеч, е първата областна администрация, която въвежда за втори път CAF. Вече е направена и регистрацията в Ресурсния център по CAF към Европейския институт по публична администрация (EIPA) в Маастрихт, Нидерландия.
До края на годината трябва да е готов докладът за самооценка на дейността на администрацията, а след това започва прилагането на план за подобрения.
Следващата среща на групата по самооценка е на 9 септември.

Back to top button