40 жалби и сигнали на граждани разгледани за полугодието в областната администрация

Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Ловеч, е провела пет заседания за първото полугодие на 2022 г. Разгледани са 40 молби, жалби и сигнали. За тях са изготвени писма до компетентните органи и институции с молба за становище и съдействие за разрешаване на проблемите, като е отговорено на всички.

Жалбите и сигналите основно касаят проблеми, свързани с незаконни сметища, нерегламентирани животновъдни обекти, уличната инфраструктура в населените места. Няма постъпили жалби и сигнали, касаещи административното обслужване в териториалните звена на централната администрация, специализираните териториални администрации и общинските администрации в област Ловеч.

Постоянната комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана е председателствана от зам. областния управител Росен Веселинов.

Back to top button