Възстановяват пътя Беклемето – Дерменка

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ съобщава:
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

Строително-монтажните дейности се реализират на базата на изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“ по проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. път № 12 Троянски проход – х. „Дерменка“ попада в зона „Инфраструктура“. Пътят е включен в категорията „пътища със свободен достъп“ – т.е. посетителите могат да преминават с МПС по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на ДНПЦБ. Посоченият път е сред антропогенно натоварените в НПЦБ.

Посетителите в НПЦБ използват пътя, за да достигнат до заслон „Орлово гнездо“ и х. „Дерменка“. От друга страна съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на НПЦБ – събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни.

Поради сериозното натоварване на пътя се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина, част от посетителите, с цел преодоляване на разрушените участъци от пътя, излизат извън трасето му.
Най-значимите човешки дейности спомогнали за ерозията са – паша, пожари и нерегламентирано движение на МПС. Понастоящем е засилена опасността от увеличаване на ерозията в резултат от нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС. В района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си – над 100 ха увредени площи.

Посоченото нерегламентирано движение на МПС-та, извън пътното трасе води до ускорена ерозия в природни местообитания:
6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества,
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, разположени в съседство с пътя.

Това е изключително сериозен проблем за района на пътя и прилежащите местообитания, тъй като съществуват множество силно ерозирали алтернативни маршрути голяма част, от които не могат да се възстановят по естествен път дори, когато движението по тях бъде прекратено.

С предвидените дейности ще се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци от целевите местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе.

Ограничителните съоръжения са допустими съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.

 

Затварят пътя „Беклемето“ – хижа „Дерменка“

Източник:
Пресцентър на Централен Балкан

Свързани статии

Back to top button