Заповед с допълнителни противоепидемични мерки в страната

Спортните състезания ще се провеждат без публика, а нощните заведения трябва да осигурят минимум 2 кв.м на посетител

 От 23.10.2020 г. със Заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки, касаещи присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, учебния процес във висшите училища, обучението в езикови и образователни центрове, занимални и др., както и в центровете за подкрепа и личностно развитие.

Препоръчва се конферентни събития да се провеждат в неприсъствена форма, а културни и развлекателни събития – при 50% заетост на капацитета. Спортните състезания ще се провеждат без публика, а нощните заведения трябва да осигурят минимум 2 кв.м на посетител.

Със заповедта се забраняват посещенията на външни лица в лечебни заведения за болнична помощ, а в специализираните институции за предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни посещения на външни лица ще бъдат допускани само по изключение.

Органите на местното самоуправление и местната администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално ползване на контролните си правомощия и административен капацитет, следва да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, като разпореждат организационни дейности.

Пълният текст на заповедта и мотивите към нея можете да видите в прикачените файлове:

Заповед

Мотиви

Автор:
Пресцентър МЗ

Свързани статии

Back to top button