Информация за осъществен държавно-здравен контрол в област Ловеч

   1.Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, предотвратяване разпространението на COVID-19 и спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и последващи Заповеди на Министър на здравеопазването, Заповед №РД-01-64/31.03.2020г., изменена със Заповед № РД-01-74/22.04.2020г. на директора на РЗИ Ловеч и становище към нея от Директор РЗИ – Ловеч, на 30.04.2020г. беше извършена проверка в гр. Луковит на четири заведения за бързо обслужване, съвместно със заместник кмет  на община Луковит, както и на търговски обекти в м. Голия връх, съвместно с представители на РПУ – Луковит, за спазване на горе цитираните Заповеди. Обектите предлагат ограничен асортимент храни; храната се продава през гише; персоналът е от двама души с работно облекло и ЛПС и не се допуска кръстосано замърсяване; въведен е контрол на достъпа на клиенти пред обектите – няма струпване и консумация на място; учестен дезинфекционен режим. Проверени са и три хранителни магазина. Персоналът в тях работи с ЛПС, предписани са противоепидемични мероприятия за периодична смяна на маски и ръкавици, минимум 4 пъти дневно дезинфекция в обекта.

При проверката с представители на РПУ – Луковит и обиколка на улиците в м. Голия връх се констатираха 7 хранителни обекта, които не работят. 

  1. На 01.05.2020 г. беше извършена проверка на търговски обекти – 7 хранителни магазина и 1 павилион в гр.Ловеч: ж.к.“Червен бряг“ и района на автогарата.  Съставен е АУАН на търговски работник в хранителен магазин на фирма „Слави мес“ ООД за незаверена лична здравна книжка. 

Не бяха констатирани нарушения на Заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб.    

3.На 02.05.2020 г. беше извършена проверка на 9 търговски обекти, намиращи се на бул.„ България“ , ул.„ Беньо Цонев , ул.„ Райна Княгиня“ , ул.„ Княз Имеритински“ и  ул. „ Търговска“ на територията на гр. Ловеч.

При проверка на здравна документация на персонал е установено едно лице, представящо нередовно заверена лична здравна книжка, за което нарушение е съставен и връчен  акт за административно нарушение.

Не бяха констатирани нарушения на Заповедите на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб.    

4.На 07.05.20г. и 08.05.20г. бяха извършени насочени проверки съвместно с ОДБХ – за изпълнение на Заповед РД-01-249/03.05.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването по отношение допускане посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения и кафе сладкарници за спазване на противоепидемичните мерки в гр.Тетевен – 10, гр.Ловеч – 3 и гр.Летница – 4 обекта. 

При проверките в обектите се констатира, че търговските площи са разположени на открито, осигурено е разстояние между масите от 1,5м, персоналът носи защитни маски за лице, въведен е учестен режим за почистване и дезинфекция с дезинфектанти и биоциди, разрешени от МЗ.  В санитарния възел и отвън са поставени дезинфектанти за ръцете на клиентите; санитарния възел се почиства и дезинфекцира на всеки час. В един от обектите на обслужващия персонал са съставени 2 акта за установено нарушение за нередовна заверена здравна документация.

Проверките продължават.

  1. Извършени са проверки в МБАЛ – Тетевен относно проведените обучения на персонала от ЛЗ за правилно обличане и събличане на ЛПС при работа с пациенти, съмнителни или доказани с COVID-19 инфекция. Издадено е 1 бр. предписание за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки – пробонабиране на хоспитализирани пациенти с диагноза Вирсусна пневмония и грипоподобна симптоматика.

Извършена е проверка на ОПЛ в гр. Тетевен  по спазване на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на плановите детски консултации и основните задължителни имунизации, съгл. чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България в условията на обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Изготвен е доклад от проверката и са връчени 7 бр. предписания на всички ОПЛ.

Извършено е пробонабиране през периода на 7 лица – контактни от област Ловеч на доказани за COVID-19 положителни лица, завърнали се от Холандия, които са отрицателни. Лицата са под карантина и без оплаквания. 

Приключи обхващането с изследване на персонал от всички домове за стари хора, домове за лица и деца с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в област Ловеч. Общият брой проби е 240. Всички проби са отрицателни, очакват се резултатите от взетите на 08.05.2020г. 10 проби от Дома за стари хора в с.Добревци.

 

Източник:
Пресцентър РЗИ Ловеч

Свързани статии

Back to top button