Кметът на община Троян забрани ползването на питейна вода за поливане

Кметът на община Троян Донка Михайлова  забрани със Заповед № 1031/27.07.2021 година ползването на питейна вода за поливане.

Заповедта е издадена  на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с $2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на община Троян и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението.Кметът на община Троян забрани ползването на питейна вода за поливане

ЗАБРАНЯВАМ:

Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи. миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

Забраната важи за всички населени места на територията на Община Троян.

При нарушаване на забраната на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева

Контрол по изпълнението на настоящата заповед се осъществява от съответните кметовете и кметските наместници

Настоящата заповед да се обяви на таблото в Център за услуги на гражданите, на електронния сайт на община Троян и в кметствата по населените места

Донка Михайлова

кмет на община Троян

 

Източник:
https://troyanexpress.com/2021/08/kmetat-na-troyan-zabranyava/

Свързани статии

Back to top button