Корнелия Маринова връчи бюджетите по функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова връчи на 13 март бюджетите за 2020 г. по функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи„. Това стана в присъствието на зам.-кмета Венецислав Христов, началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ Валерия Баръмова и ръководителите на съответните институции.

Кметът Корнелия Маринова изтъкна, че общият бюджет за двете функции е 5 663 504 лв., от които държавно делегирана дейност – 4 541 664 лв. и местна дейност – 1 121 840 лв. Увеличението на финансовите средства през 2020 г. е в размер на 728 215 лв. (19.8%), от които държавно делегирана дейност – 616 395 лв. и местна дейност – 111 820 лв. (СБС) . Всичко това говори за повишените грижи в тази социална сфера.

Дейностите по двете функции са общо 11 на брой. Във функция „Здравеопазване“ има три дейности – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ; Здравни кабинети в детски градини и училища; Други дейности в здравеопазването – здравен медиатор, превантивно- информационен център. Тук са заложени 1 345 618 лв., от които по стандарт за държавно делегирана дейност 1 316 221 лв., преходен остатък 529 397 лв. От тях 1 295 666 лв. са за възнаграждения и осигуровки на персонала, 47 952 лв. за издръжка. За капиталови разходи: 2000 лв. за закупуване на газов котел за раздавателен пункт на Детска кухня. Издръжката за детските ясли и детска кухня е на обща стойност 349 040 лв. и е осигурена изцяло от бюджета на Община Ловеч.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ има осем дейности – Център за обществена подкрепа; Център за настаняване от семеен тип; Наблюдавано жилище; Дом за стари хора „Върбовка“; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Сливек; Център за социална рехабилитация и интеграция; Дневни центрове; Защитено жилище.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заложени общо 3 925 985 лв. От тях по стандарт за държавно делегирана дейност 3 149 385 лв., от преходен остатък 188 853 лв., от местна дейност 776 600 лв. За възнаграждения на персонала са заложени 1 885 208 лв., за издръжка на социалните услуги са заложени 1 513 892 лв., за капиталови разходи 71 100 лв. /с тях е закупен специализиран автобус за Дневен център за деца и младежи с увреждания/.

Община Ловеч изцяло финансира Домашен социален патронаж, Звеното за социални услуги в домашна среда и девет Клуба на инвалида на обща стойност 776 600 лв. От тях 686 600 лв. за Домашен социален патронаж и звено за социални услуги в домашна среда. 7 500 лв. са планирани за закупуване на конвектомат за кухненския блок на Домашен социален патронаж. За деветте Клуба на инвалида са предвидени 90 000 лв.

В капиталовите разходи са разчетени 2 000 лв. за газов котел за Детска кухня, 7 500 лв. конвектомат за Домашен социален патронаж и 71 100 лв. за специализиран автобус за Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Общо капиталовите разходи са 80 600 лв.

Общото увеличението на средствата от местния бюджет за 2020 г. е 111 820 лв., като за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ е 91 400 лв. и за „Здравеопазване – 20 420 лв.

Източник:
Община Ловеч
Back to top button