Мерки и препоръки за коронавируса в Ловеч

Същевременно щабът отново приканва гражданите да спазват разпоредбите на компетентните държавни

Общинският оперативен щаб в Ловеч на свое заседание на 16 март 2020 г. прие нови допълнителни мерки към приетите по-рано такива. За улеснение виж прикачен файл, където новите моменти в текста са маркирани в тъмно черно.

Същевременно щабът отново приканва гражданите да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, освен това препоръчва ограничаване на социалните контакти и посещения в административни сгради. Необходимо е да се следи актуалната обстановка в страната, като по възможност да се ограничат пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, както и да се спазва висока лична хигиена.

Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч въвежда допълнителни мерки и ограничения и прави следните препоръки, считано от 16.03.2020 година:

1. В системата на образованието – в училищата, детските градини, ЦПЛР и общежитията на територията на Община Ловеч:

Мерки на държавата:
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването:
– Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
– Преустановява се посещението на децата в детските ясли и детските градини.

Мерки на Община Ловеч:
– Временно преустановяват дейност Център за обществена подкрепа, Младежки дом, Центрове за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс и ученическо общежитие, спортна зала, репетиционни зали;
– Директорите на училища и Центрове за подкрепа на личностно развитие да разпоредят преустановяване провеждането на занимания и репетиции в залите и спортни прояви във физкултурните салони;

2. В системата на здравеопазването и социалните грижи – в домовете за стари хора, центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и детските ясли:
Мерки на държавата:
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването:
– Преустановява се посещението на децата в детските ясли и детските градини.

Мерки на Община Ловеч:
– Домашен социален патронаж работи, съгласно указанията на МТСП и АСП;
– Преустановяват дейността си Детска млечна кухня, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, Дневен център за хора с психични увреждания.
– директорите и управителите на социалните заведения и Домашен социален патронаж да не допускат на работа служители, проявяващи симптоми на респираторни заболявания;
– забранява се събирането на хора и провеждане на организирани мероприятия  в клубовете на инвалида на територията на общината до отшумяване на заболяването.

3. В културните институти – читалища, музей, библиотека, галерия, театър, клуб на културните дейци и др.:
– да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия и да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция на помещенията.
– Преустановяват дейността си – читалища, музей, библиотека, галерия, клуб на културните дейци.
– В обектите – общинска собственост, предоставени за ползване от читалища, да бъдат преустановени всички занятия и репетиции;
– В театъра се преустановява провеждането на масови мероприятия и представления.

4. В сградата на общинска администрация и административните сгради на кметствата, особено в центровете за работа с граждани:
– Да бъдат предприети мерки за текуща интензивна дезинфекция и осигурени измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните помещения.
– Служителите да работят с лични предпазни средства- маски и ръкавици.
– Физическите и юридическите лица да ограничат ползването на услуги на място на гише в общинска администрация и то само по въпроси само от изключителна необходимост. Жалби, сигнали и заявления да се изпращат на електронната поща на Община Ловеч или чрез инфраструктурата на Държавна агенция електронно управление, заплащането да става чрез електронните пос-терминали.
– За осъществяване на срещи със служители при крайна необходимост е осигурено помещение на първи етаж в административната сграда на общината.

Мерки на Община Ловеч:
4.1 Тъжни и радостни ритуали се провеждат при следните условия:
– сватби, кръщенета и други радостни ритуали се провеждат на открито или закрито, като при провеждане на закрито в обредните зали се допускат не повече от 20 лица;
– при извършване на погребения поклонението се извършва на открито; забранява се ползването на залите за поклонение до второ нареждане.
– служителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да спазват всички изисквания на българското законодателство, с повишено внимание към изпълнение на разпоредбите на чл. 22 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. на Министерство на здравеопазването; ръководителите на БД „Обредни дейности“ и траурните агенции да предприемат всички необходими действия и осигурят всички защитни средства за опазване здравето на своите служители и гражданите.

5. Община Ловеч отменя обявените масови мероприятия и събития:
– от календара на културните събития;
– от календара на спортните събития;
– организираните пролетни почиствания по квартали, райони и населени места;
– отлага старта на резервирането на обекти за пролетния празник „Цветница“;
– ограничава провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването;
– ограничава командировките на служители на общината за участие в обучения, курсове, семинари и др. пътувания, освен при изключителна необходимост;
– приканва физическите и юридическите лица според техните възможности да ползват електронните административни услуги, предоставяни от общинска администрация.
– приканва физическите и юридическите лица заплащат своите данъци и такси по електронен път.

6. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността при осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж. Препоръчва повишаване на бдителността при осъществяване на пропускателния режим във всички сгради, в които се осъществяват публични услуги.

6.1. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността от възможно заразяване от коронавирус.
– Осигурява строг пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж.
– Провежда активна борба с евентуална дезинформация чрез постоянни съобщения на Община Ловеч на интернет страницата на общината, във фейскбук страницата на общината и чрез съобщения, разпространявани от пресцентъра до медиите, редовни информации за предприетите мерки,  както и  с полезни съвети за населението.

7. Кметовете на кметства и кметски наместници и служителите на социалния патронаж:
– да извършват ежедневно наблюдение на уязвимите групи – възрастни, болни, самотно живеещи и хора в тежко социално положение за евентуални признаци на тежки респираторни заболявания и да се обадят незабавно по телефона на личния лекар на лицето.
– да информират по подходящ начин населението и повишат вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.

8. Задължава фирмите, извършващи обществен превоз на пътници и таксиметров превоз да предприемат мерки за текуща дезинфекция на превозните средства.

Мерки на Община Ловеч:
Да се редуцира честотата на обслужваните градски и междуградски линии.

9. Препоръчва на собствениците на търговски обекти, банки и центрове за работа с клиенти:
– да предприемат мерки за текуща дезинфекция на търговските обекти;

10. Препоръчва на собствениците хотели  и места за настаняване:
– да предприемат мерки за текуща дезинфекция в обектите;
– да повишат хигиенните изисквания към персонала;
– да осигурят измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните възли.
– да осигурят изхранването на настанените в стаите.

11.Общинският оперативен щаб приканва гражданите на общината да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, препоръчва ограничаване до минимум на социалните контакти, посещенията в административни сгради, препоръчва да следят обстановката в страната, да преустановят пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, да спазват лична хигиена и при необходимост да се обадят на денонощни телефони за подаване на сигнали на Община Ловеч 0884215092, 068 601276 и 068 688 396. Здравно неосигурени лица или лица без избран общопрактикуващ лекар могат да потърсят помощ на тел. 112 или на телефони 068 699428 и 068 699436 на РЗИ.

12. Отдел „Контрол и сигурност“  да съдейства на органите на МВР и другите компетентни органи при възникнали проблеми.

Мерки на Община Ловеч:
Създава два екипа за ежедневен контрол по спазване на мерките, въведени от държавата и общината, с представители на: Община Ловеч, РУ-Ловеч на МВР, РЗИ – Ловеч и ОДБХ – Ловеч.

Координатор на екипите: Цветелин Калчев – началник на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч.

13. „ЕКО“ ЕАД да извършва периодично дезинфекция на спирките на градския транспорт.

Нови мерки на Община Ловеч:
– Подпомагане дейността на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ и доставяне на продукти и лекарства на възрастни хора и хора в тежко социално положение съвместно с БЧК, чрез доброволно формирование на Община Ловеч. Координатор: Даниела Цанова – секретар на общината
– Оставяне на разположение на медицинските лица от училищата, детски ясли и градини и доставчици на социални услуги включването им в дейности в помощ на държавните и общински органи за справяне с разпространението на коронавируса и оказване на помощ на възрастни хора и хора в тежко социално положение; Координатор: Катя Колева – гл. експерт МСД.

Свързани статии

Back to top button