Месечна пресконференция на Кмета на Община Троян

Месечна пресконференция на Кмета на Община Троян Донка Михайлова проведена на 10.03.2022 год.

Теми, представени на пресконференцията:

 • Проектът на Бюджет 2022 е готов – представя г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян;
 • Община Троян предприе поредица от мерки за подкрепа във връзка с войната в Украйна представя г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян;
 • Стартират Етап 1 и Етап 2 от изграждането на Многофункционалната спортна зала – най-големият обект от спортната инфраструктура в града
  • представя инж. Николай Райковски – Директор на Дирекция „Строителство“;
 • Община Троян продължава поетапните ремонти на читалищните сгради представя инж. Николай Райковски – Директор на Дирекция „Строителство“;
 • Община Троян подаде пет предложения за изпълнение на инфраструктурни обекти към АПИ представя инж. Николай Райковски – Директор на Дирекция „Строителство“;
 • Започна кампанията за събиране на местните данъци и такси през 2022 г. -представя Марин Василковски – Началник на отдел „Местни приходи“.
 1. Проектът на Бюджет 2022 е готов

На 31.03. предстои Общинският съвет да обсъди внесения от Кмета Донка Михайлова бюджет на Община Троян за 2022 г. Бюджетът в голяма степен ще определи степента на решаване на основните приоритети за развитие на общината през 2022 г.

За поредна година бюджетът на общината нараства, като това не е за сметка на увеличение на местните данъци и такси, които за 2022 г. остават непроменени и по-ниски от средните за страната.

Рамката на бюджета, който Кметът предлага, е в размер на 38 млн. 764 хил. лева, от които за държавни дейности 21 млн. 113 хил. лева и за местни дейности – 17 млн. 651 хил. лева. За съпоставка за 2021 г. рамката е 35 млн. 918 хил. лева. Ръст е в размер на 2 млн. 846 хил. лева, като при приходите за финансиране на държавни дейности е 2 млн. 080 хил. лева и 766 хил. лева за местни дейности.

Субсидията за финансиране на разходите за делегираните държавни отговорности е 18 млн. 759 хил. лева, като от тях най-много средства за са за образование – 12 881 хил. лева, представляващи 69 %, социални дейности и здравеопазване – 2 977 хил. лева или 16 % и за култура – 943 хил. лева или 5 %.

В съответствие със Закона за държавния бюджет, от  01.04. отпадат таксите за детски градини и детска ясла, като е определен нов стандарт за финансиране на едно дете, който държавата ще предоставя на общините и са завишени щатните бройки за музеите с 3, от които две са за Природо-научния музей в Черни Осъм и една за Музея на занаятите в Троян. С 43 хил. лева е завишен бюджетът на читалищата и с 374 хил. лева на социалните услуги.

Местните приходи са тези, с които се финансират местните политики. За първи път прогнозата за данъчните приходи е над 3,5 млн. лева. Въпреки че, размерът на местните данъци и на таксата за битови отпадъци се запазват, е предвиден ръст спрямо реализираните за 2021 г. със 129 хил. лева и спрямо плана за 2021 г. с 537 хил. лева, което се очаква да дойде от подобрената събираемост. Завишение е разчетено и в приходите от управление на общинската собственост. Заложените приходи са 5 413 хил. лева, което е с 205 хил. лева повече от разчетените в първоначалния бюджет за 2021 г.  и със 113  хил. лева повече спрямо реализираните за 2021 г. Общо от собствени приходи на Общината през 2022 г. се очаква да реализира 8 млн. 920 хил. лева.

От текущата издръжка на местни дейности най-голям дял имат разходите, свързани с комуналното стопанство и благоустройството – чистота, ВиК, снегопочистване, озеленяване и улично осветление – 4 млн. лева. Разходите за образование, здравеопазване и социални дейности, които общината разходва от собствените си приходи са 1 млн. и 300 хил. лева. Бюджетът предвижда по-нататъшно изпълнение на ангажимента на Кмета на общината средствата за спорт и култура да нарастват ежегодно. През 2020 г. те ще бъдат над 700 хил. лева.   Продължава подкрепата на археологическите разкопки на крепостта „Состра“ и местността „Калето“.

Инвестиционните разходи /капиталови разходи и текущи ремонти/ са 7,5 млн. лева или 20 % от общите разходи, обезпечени с местни приходи. От тях 1 млн. лева се предвижда да бъдат вложени в селата на общината. Основните капиталови разходи се предвиждат за подобряване на качеството на жизнената среда. Продължава изграждането на нови детски площадки, 390 хил. лв. са предвидени за изграждане на обслужваща инфраструктура /водопровод, канализация и улица/ към социалните услуги, които ще бъдат разположени в новата поликлиника. Ще бъде проектиран Център за възрастни хора в сградата на бившето общежитие към закритото училище във Врабево. През годината ще бъде изградено ново газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“.

През годината се предвижда да започне изграждането на третия същностен етап на Многофункционалната спортна зала, за която ще се търсят средства от външни за бюджета източници. Със средства от общинския бюджет ще се изгради подземната и надземна част на довеждащата до залата улица „Мир“. Бюджетът предвижда средства и за тротоарите при северния вход и участък от южния вход на града. Ще бъде довършена и цялостната реконструкция на улиците „Незабравка“ и „Голяма Рибна“. Нови 145 паркоместа се предвижда да бъдат осигурени на паркинга в квартал 303 и на улица „Раковски“. Нова детска площадка се предвижда на ул. „Захари Зограф“, площадката на ул. „Стефан Караджа“ ще се реконструира.

Предвидено е закупуване на нова сметосъбираща техника, мултифункционален камион със зимно и лятно оборудване и миячна машина за нуждите на ОП „Комунални услуги“. Предвижда се по-нататъшна подмяна на съдовете за смет. Нов автомобил се планира за обслужване на възрастни и болни хора по домовете в дейност „асистентска подкрепа“ и още два автомобила за социалните услуги.

Община Троян кани гражданите на общината на обществено обсъждане на бюджета на 17.03. от 17,30 часа в салона на Общински съвет.

 1. Община Троян предприе поредица от мерки за подкрепа във връзка с войната в Украйна

Една от темите, които вълнуват в настоящия момент троянската общественост, е съдбата на бягащите от войната граждани на Украйна. Към момента не съществува протокол за действие в настоящата ситуация, разписан от държавата или дейности пряко вменени на местната власт, но Община Троян се стреми да осигури в рамките на своите компетенции необходимата административна и логистична подкрепа както за бежанците, така и за нашите съграждани, които предоставят безвъзмездно жилищата си или искат да помогнат с материални или финансови дарения.

Във връзка с това, през последните десет дни бяха реализирани редица мерки:

 • Създаден е общински координационен съвет с участието на представители на РСПБЗН – Троян, РУ на МВР – Троян, Военен географски център – Троян, местни лидери на парламентарно представените политически партии и на формациите, представени в Общински съвет – Троян, ръководството на Община Троян и експерти от администрацията. Съветът ще заседава при необходимост и ще предлага предприемането на  конкретни действията спрямо развитието на ситуацията.
 • Община Троян се включи в кампанията на БЧК за осигуряване на хуманитарна помощ и средства за Украйна, като е създадена организация по събиране на дрехи и обувки, спално бельо, завивки, хигиенни материали, включително осигуряване на транспорт на събраните материали до Областния съвет на БЧК в гр. Ловеч.
 • Община Троян координира усилията на болничните заведения на територията на общината, за осигуряване на здравни грижи на украински граждани, както и дейностите по осигуряване здравно обслужване, достъп до заетост и услуги.
 • С цел предотвратяване разпространението на COVID 19 е осигурено безплатно тестване за COVID-19 от МБАЛ – Троян (вземане на проба и изследване на резултатите), а при необходимост осигуряване на безплатни бързи тестове за COVID-19 за изследване на украински граждани със симптоматика. Инициативата за безплатно тестване е на ръководството и на лекарите на МБАЛ – Троян;
 • На сайта на общината е публикувана информация за условията за регистрация на украински граждани на български и руски език.
 • Събира се информация за броя, местоположението и капацитета на жилища, които могат да бъдат предоставени за настаняване и контакти на собствениците, желаещи доброволно да посрещнат граждани на Украйна в частни домове, за да бъде оказана логистична помощ за насочване на украински граждани към подходящо жилище на територията на общината.
 • Организирано е провеждането на социална анкета за украинските граждани относно статута и гражданството им, структура и възраст на семейството, здравословно състояние, наличие на увреждане, бременни жени, образование, квалификация и посочване на конкретни нужди от подкрепа, планиран престой, желание за получаване на разрешение за продължителен престой, и др., с цел насочване към ползване на подходящи услуги и дейности за подкрепа (преведена е на украински език). Община Троян организира анкетирането на украинските граждани и дефиниране на потребностите им. Вече е в ход благотворителна кампания за закупуване и даряване на вещи от първа необходимост най-вече на деца на украинските граждани;
 • Набрани са доброволци за оказване на подкрепа и логистична помощ на украинските граждани, като се поддържа актуална информация за доброволците, техния профил на компетентности и възможности за подкрепа.

Към 07.03.2022 г. 31 души са заявили своята готовност да оказват доброволна подкрепа (част от тях владеещи руски и английски език; двама с украински), в т. ч. трима лекари, които да извършват безвъзмездно медицински прегледи и двама юристи, предостваящи възможност правна помощ и защита. Шестнадесет души от Доброволното формирование към РСПБЗН – Троян също са изразили готовност да се включат при необходимост.

Доброволците са в готовност за осигуряване на транспорт на украински граждани при посещение на държавни институции на територията на общината и извън нея. Община Троян пък се ангажира с предоставяне на психологическа подкрепа, насочване към заетост на правоимащите лица, осигуряване на безплатно обучение и дейности по занимания за децата, достъп до здравни грижи за деца и възрастни.

 1. Стартират Етап 1 и Етап 2 от изграждането на Многофункционалната спортна зала – най-големият обект от спортната инфраструктура в града

Изграждането на Многофункционалната спортна зала в Троян на практика вече започва. Веднага щом атмосферните условия позволят, ще стартират строително-монтажните работи по Етап 1 „Трафопост и външно електро захранване 20 КW“ и Етап 2 „Външна канализация и подпорна стена“ от изграждането на Многофункционалната спортна зала в града, които ще се реализират едновременно. Изпълнители са съответно фирмите „Мирчев електрик“ ЕООД, гр. Троян и „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД, гр. Габрово.

През м. ноември 2021 г. беше издадено строително разрешение за етапно изпълнение на обекта, както следва:

 • ЕТАП 1 „Трафопост и външно електро захранване 20 КW“ – на стойност 103 453 лв. с включен ДДС.
 • ЕТАП 2 „Външна канализация и подпорна стена“ – на стойност 329 448 лв. с включен ДДС.
 • ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ – на стойност 5 560 099 лв. с включено оборудване, актуализирани цени и ДДС.

След проведени процедури по ЗОП вече има сключени договори за изпълнение на СМР (за първи и втори етап), Строителен надзор и Авторски надзор.

Общата стойност на строително-монтажните работи по трите етапа възлиза на 5 993 000 лв. с включен ДДС.

Строителният надзор ще изпълнява „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД (Шумен), а авторския ДИЗАЙН АРТ – К И К“ ООД (Петрич).

За ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ се работи по подготовката на  обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР. Изготвени са техническите спецификации и КСС. В момента се работи по критериите за подбор.

От няколко години Община Троян се стреми да привлече средства от различни източници, за да финансира изграждането на Многофункционална спортна зала в града.  За първа и втора фаза бяха предоставени 500 х. лв. от кабинета Борисов. Кметът на Общината изпрати искане за финансиране до Министъра на финансите за изграждането на трета фаза още през януари месец. Очакванията са средствата да бъдат осигурени при актуализацията на бюджета от Фонда за инвестиционни дейности на общините. Припомняме, че на територията на община Троян вече има регистрирани 24 спортни клуба, с над 800 състезатели, голяма част от които са деца. Реализирането на обекта е от голяма важност за града, тъй като съществуващата в момента спортна структура не може да отговори нито на нуждите на нарасналия брой активно спортуващи, нито на съвременните изисквания за провеждане на национални и международни състезания.

Община Троян се гордее с факта, че е сред българските общини, които последователно и целенасочено подкрепят развитието на спорта на своя територия – както професионален, така и любителски. Помощта се осъществява в няколко направления – субсидии за развитие на детско-юношеския спорт, спортен календар, поддръжка на спортни бази и парични награди за постигнати резултати на състезатели и треньори, като ежегодно се регистрира ръст във финансирането на всички тях.

 1. Община Троян продължава поетапните ремонти на читалищните сгради

Общо изпълнените строителни дейности в това направление през последните две години са на стойност 564 622.80 лв.

В изпълнение на Управленската си програма Кметът на Общината Донка Михайлова внесе през 2020 г. в Общинския съвет Програма за поетапно ремонтиране на читалищните сгради в Общината. Към момента в община Троян има 19 активни читалища, като подобряването на тяхната, вече доста остаряла, материално-техническа база, е важно условие за нормалната им работа и запазването им като културни средища.

В съответствие с програмата, през 2020 и 2021 г. бяха изпълнени предвидените строително-ремонтни работи и проектиране, благодарение на които са извършени текущи ремонти на читалищата в селата Бели Осъм, Балканец, Борима, Голяма Желязна, Добродан, Дълбок дол, Старо село, Терзийско и Чифлик. Ремонтирани бяха покриви, подменени бяха дограми, направени бяха вътрешни ремонти и подменени инсталации на стойност 50 619, 19 лв.

В заключителна фаза е изпълнението на проекта за ремонт и реконструкция на второто по големина читалище в общината – НЧ „Развитие – 1898“ – с. Орешак, който се финансира по програма на държавен фонд „Земеделие“ и е на стойност 441 600 лв.

Извън дейностите, предвидени по програмата, са извършени допълнителни строително – ремонтни работи – подмяна на дограма в читалището в с. Чифлик, изграждане на достъпна среда в НЧ „Развитие-1898 г.“, с Орешак и ремонт на детската библиотека към Читалище „Наука 1870 г.“ на обща стойност 68 903, 64 лв.

През настоящата година активно ще се работи по реализацията на проект за ремонт на  НЧ „Изгрев-1926 г.”, с. Бели Осъм, на обща стойност 214 036 лв., за който Община Троян ще получи съфинансиране от МТСП по проект „Красива България“ в размер на 85 614 лв.

В предложението за бюджет 2022 г. са включени средства за ремонт покриви и вътрешни ремонти в читалищата в с. Чифлик, с. Борима, с. Ломец, с. Добродан и с. Калейца на обща стойност 29 800 лв. Предвиждат се и средства за изготвяне на проект за основен ремонт на читалището в с. Дълбок дол на стойност 20 000 лв.

Община Троян ще продължи да търси възможности, чрез собствено или външно финансиране, за подобряване на материалната база на читалищата и подкрепа на читалищната дейност, така че да гарантира равен достъп до култура и изкуство на всички свои жители, независимо от големината на населеното място, в което живеят.

 1. Община Троян подаде пет предложения към АПИ за изпълнение на инфраструктурни обекти

В последните години взаимодействието между Община Троян и АПИ става все по резултатно. В последните години след настойчиво искане от страна на  местната власт, Агенция пътна инфраструктура в партньорство с Община Троян реализира на територията на общината  няколко значими инфраструктурни проекта – северния и южния входове на града, моста при „Лукойл“, основната част от трасето на път III-402 (Лесидрен-Дълбок Дол). В среща на УС на НСОРБ и Министъра на регионалното развитие кметът на Община Троян обоснова необходимостта през 2022 г. да бъдат планирани 300 млн. лв. за общински пътища.  В свое предложение до Областния управител, а чрез него до МРРБ и АПИ Община Троян обоснова необходимостта от реконструкция на следните общински пътища:

Цялостна реконструкция на участък от ул. „Стара Планина“ в с. Орешак в участъка от Кантона до Троянския манастир.

Община Троян има изготвен техническият проект за улицата, която обслужва трафика към най-посещавания от гостите на общината обект – Троянския манастир „Успение Богородично“. Издадено е строително разрешение.Техническият проект е разработен в обхвата от ОТ 2 до ОТ 1264 на ул. „Стара Планина“ по регулационния план на с. Орешак с дължина 3 806 метра. По цялата дължина има 22 броя кръстовища. В зоната на кръстовищата са предвидени рампи за хора с увреждания. В границите на обхвата на улицата е изработен и проект за улично осветление и велоалея. Инвестицията осигурява и транспортна свързаност на с. Черни Осъм, намиращо се непосредствено след село Орешак, с общинския център град Троян. Път LOV 1140 осъществява директна транспортна свързаност с Републикански път III-357, чрез което се осигурява и директна транспортна свързаност на Орешак и Черни Осъм с по-висок клас път от републиканската пътна мрежа.

В началото на месец април общинското дружество ВиК „Стенето“ ЕООД планира да продължи с реконструкцията на водопровода по улицата, като ремонтира участък с дължина 560 м.

Реконструкция на част от Републикански път ІІ-35.

Проблемният участък попада в чертите на гр. Троян и е с дължина около 400 м. Представлява част от ул. „Генерал Карцов“, от моста при река Дъскотина до моста при „Витекс“. Пътят е с множество локални пропадания и деформации на настилката. Необходимо е да се реконструира, като се обърне внимание на пътната основа на компрометираните участъци.

Осигуряване на възможност за целогодишно преминаване през Троянския проход.

Път II-35 (Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре) е основен транспортен коридор за бизнеса и населението от Централна Северна и Централна Южна България. Проходът осигурява пряка връзка между областите Плевен,  Ловеч, Пловдив и Стара Загора.

Троянският проход е най-високият старопланински проход. Той е непроходим през зимните месеци. Средната продължителност на снежната покривка е 168 дни, от които средно 78 дни покривката е устойчива. В зимния период, поради наличието на няколко участъка със снегонавяване, се налага многократно проходът да бъде затварян до подобряване на метеорологичните условия. При затваряне на Троянския проход  бизнесът и гражданите   заобикалят Централна Стара Планина, което увеличава значително преминаваното разстояние, а заедно с това и влаганите за транспорт средства и време за пътуване. Затварянето на прохода през зимния период нанася сериозни щети върху развитието на туризма. Въпреки наличието на атрактивни зимни курорти, те не са в състояние да разгърнат целия си потенциал. Съществуват различни варианти за преодоляване на посочените проблеми – целогодишно почистване от снегонавявания с високопроходима техника, изграждане на пътен тунел Троян-Кърнаре, изграждане на железопълтен тунел Троян-Кърнаре.

АПИ залага общо 39 мл. лв. за проучване, проектиране и изпълнение на защитни съоръжения срещу снегонавявания в проблемните участъци. Предвижда се обектът да бъде изпълнен в рамките на 2022 и 2023 година. През 2022 г. се планира да бъде проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране, да се издаде строително разрешение за обекта и да се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител.

Предвидените средства за  2022 г. са 19 млн. лв. , които ще бъдат вложени при нормално развитие на законовите процедури за подбор на изпълнители.   Реконструкция на пътния участък се предвижда след приключване на изграждането на защитните съоръжения през 2023 г.

Реконструкция на Републикански път ІІІ-402 на територията на Община Троян.

Пътят обслужва четири населени места и пресича общината от изток на запад, като осъществява връзката с главен път І-4 София – Варна. През 2020 и 2021 г. беше реконструирана голяма част от трасето на пътя.  Остава да се довършат полагането на износващият пласт в участъка между с. Старо село и с. Борима и да се ремонтира  участъкът  от с. Борима до връзката с републикански път II -35.

Реконструкция на част от Републикански път ІІІ-357, свързващ гр. Троян и с. Велчево.

В годините назад са реализирани ремонти в различни участъци, като най-лошо остава състоянието в участък с дължина 1500 м., от моста при пожарната до новия  мост при бензиностанция „Лукойл“. Пътят е с множество локални пропадания и деформации на настилката. Необходимо е да се реконструира, като се обърне внимание на пътната основа на компрометираните участъци.

Започна кампанията за събиране на местните данъци и такси през 2022 г.

Община Троян поддържа традиционно добра събираемост на местните приходи, което се дължи до голяма степен и на ефективността на местната приходна администрация. През 2021 г. – 83.3% е събираемост на текущия данък върху недвижимите имоти и 81.22% на данъка върху превозните средства Важно е да подчертаем, че генерирането на стабилни собствени приходи, позволява воденето на една относително по-самостоятелна местна политика от страна на общинското ръководство и насочването на целеви ресурс към важни за Троян дейности и каузи, които обаче не получават финансиране от страна на държавата.

Към 28.02.2022 г. реализираните приходи от местни данъци и такси са в размер на 870 хил. лв. от които постъпленията от данъци и такси за 2022 г. са в размер на 535 хил. лв.

Община Троян и Отдел „Местни приходи“ в частност,  внасят някои пояснения относно сроковете за внасяне на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци:

                    Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

1.     Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: 

Ø  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Ø  На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Ø  За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

На 21.01.2021 г. започна събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2022 г.

2.     Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

Ø  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Ø  На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Ø  За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

На 12.01.2022 г. започна събирането на Данъка върху превозните средства.

3.     Патентен данък  се плаща на четири вноски:

Ø  за първо тримесечие  – до 31 януари;

Ø  за второ тримесечие – до 30 април;

Ø  за  трето тримесечие  – до 31 юли;

Ø  за четвърто тримесечие  – до 31 октомври

Ø  На предплатилите  до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

4.     Туристически данък:

Ø  дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ  месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,

Ø  в кметствата в селата на община Троян,

Ø  в касите на ИЗИПЕЙ АД

Ø  онлайн на www.ePay.bg

Ø  чрез пощенски запис

Ø  по банков път по следната сметка:

Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC – RZBBBGSF

Код за вид плащане:

Ø  патентен данък – 44 14 00

Ø  данък недвижими имоти – 44 21 00

Ø  данък върху превозните средства – 44 23 00

Ø  такса битови отпадъци – 44 24 00

Ø  туристически данък – 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

На сайта на Община Троян задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси администрирани от отдел „Местни приходи“. От тази година е създадена нова възможност за получаване на  годишните съобщения за дължими данъци и такси, посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето, след подаване на заявление по образец в отдел „Местни приходи“ или чрез квалифициран електронен подпис. За улеснение на гражданите предвиждаме и възможност за получаване на годишните съобщения и чрез ПИК (персонален идентификационен код), издаван от НАП.

 

Back to top button