Нови инсталации за третиране на отпадъци в Троян

Нови инсталации за допълнително третиране на  битови отпадъци на 23.04.2021 г. откриха чрез официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция – в гр. Троян.

Това е  по успешно изпълнен проект: №BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, както и от общините Троян и Априлци.

Проектът реализира множество значими ползи за обществото и региона:
-Намаляване на депонираните отпадъци
-Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и   екологично обезвреждане на битовите отпадъци
– Ефективно използване на отпадъците
– Създаване на нови работни места
– Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците
– Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците
– Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите
– Косвен принос за развитието на туризма
– Успешната реализация на инвестицията дава самочувствие за следващи нови проекти – за просперитета на региона.
– Устойчивото управление на битовите отпадъци се гарантира чрез реализираните инвестиции в проектиране и изграждане на:

– компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г.;
– инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г.;
– съпътстваща инфраструктура към инсталациите

Нови инсталации , които са    за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2200 тона годишно, а инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – с капацитет 6300 тона годишно. Проектът е на стойност 2 500 000 лев

Back to top button