НСОРБ иска мнение на Общините за проект на нов Закон за ВиК

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на нов Закон за водоснабдяването и канализацията (ЗВиК):

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5558

За този законопроект бяхте уведомени през м. април тази година, когато Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработи нормативния акт. Целта на законопроекта е обединяване на всички обществени отношения, свързани със собствеността, изграждането, управлението и контрола на ВиК системите и съоръженията, статута на Асоциациите по ВиК, както и правомощията и собствеността на ВиК операторите.

По време на първоначалното представяне на новия ЗВиК, НСОРБ изпрати на МРРБ обобщеното становище на общините, както и беше организирана работна среща с министър Петя Аврамова, зам.-министър Николай Нанков и петима представители на УС на НСОРБ.

За съжаление, нито едно от предложенията на общините не е отразено от МРРБ в настоящият законопроект. Със закона се предлагат следните значими промени в подхода на управление на ВиК системите, по които НСОРБ вече е дало алтернативни предложения на етап обсъждане на концепцията на Закона:

Задължително законово окрупняване на обособените територии. В § 5 от ПЗР на Закона се регламентира, че в административните области, в които не е извършено обединяване (консолидация) общините, които не са членове на асоциацията, се присъединяват към Асоциацията от влизането в сила на този закон. Това води и до автоматично прекратяване на всички Договори с ВиК оператори, които са сключени от кмета на общината по реда на глава 11„а“ от Закона за водите. След което, общината предоставя на новата Асоциация по ВиК всички съоръженията с цел сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане с консолидирания ВиК оператор (§4, 5 и 9 от ПЗР на проекта на Закона).
НСОРБ категорично възрази по задължителното законово окрупняване на обособените територии и лишаване на Общинските съвети да имат правомощия на Асоциации по ВиК. Принудителната консолидация накърнява правото на собственост на общините и лишава компетентния орган – общинския съвет от възможността пряко да упражнява своите правомощия в тази толкова приоритетна за местните власти сфера, която засяга живота, здравето и социално–битовите нужди на цялото население. Окрупняването противоречи на конституционния принцип за неприкосновеност на собствеността, в т.ч. на общинската собственост – чл.17 от Конституцията на Р България (КРБ). Принудителното закриване на дадено общинско дружество без волята на собственика противоречи на принципа за свободната стопанска инициатива – чл. 19, ал. 2 от КРБ. Част от предложенията нарушават и други текстове от Конституцията, като чл. 136 за правото на самоуправление и чл. 137 за правото на свободно сдружаване. Също така промяната в управлението на ВиК сектора в институционално и териториално отношение би трябвало да се мотивира от обстойни анализи и финансово икономически обосновки, каквито за момента липсват.

При ценообразуването се въвежда принципът на единната цена(бележка на редактора –  ако в Троян водата струва 1.60 лв с ДДС, след влизане в тази асоциация ще стане  двойно по-скъпа)на услугите в обособената територия. Единствено за услугата „пречистване на отпадъчни води“ цената може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на Закона за водите.
НСОРБ настоява да се регламентира плавно и поетапно увеличаване на цената в обособените територии. По този начин ще се избегне натоварване на общините, които чрез своите ВиК оператори са постигнали добри показатели при предоставяне на услугата. Те са инвестирали са не малко средства за изграждане на съоръжения, с които се постига намаляване на загубите на водата и качество при нейното пречистване.

Променя се необходимия кворум за провеждане на заседанията на Асоциациите по ВиК и мнозинството за вземане на решения. Вече за да бъде редовно заседанието е необходимо присъствието на 2/3 от всички гласове и съответно решенията се вземат с мнозинство от 3/4 от присъстващите. (чл.16 от проекта на Закона).
НСОРБ предлага промяна в мнозинството, с което се приемат решенията в Асоциациите по ВиК, като от ¾ то да се определи на повече от половината от присъстващите. На база 10 годишния опит считаме, че е необходима промяна в мнозинство за вземане на решение. Към момента държавата си запазва блокиращата квота на всяко решение, дори и то да е подкрепено от всички общини в Асоциациите, които притежават по закон 65% от гласовете.

Считаме, че към момента не са равнопоставени държавата и общите. Държавата притежава и дялове в повечето ВиК оператори или е едноличен собственик. В тези случаи държавата чрез МРРБ има многостепенна роля. Явява се като страна по сключените договори за стопанисване с ВиК операторите, като собственик на активи в Асоциацията и като собственик на търговските дружества или на дялове в тях. Това предложение, според нас значително ще ускори реформата във ВиК сектора по отношение на взимане на по-ефективни решения, целесъобразно инвестиране във ВиК системите и гарантиране на обществените интереси.

Предвидено е регионалните генерални планове да се изготвят от МРРБ, а Асоциацията по ВиК формално да ги съгласува. (чл. 28, ал.1 от проекта на Закон). Това са изключително важни стратегически документи, пряко свързани с инвестиции в активи – публична общинска собственост.
НСОРБ предлага Общинските съвети и Асоциациите по ВиК да могат не само да съгласуват, а и да приемат Регионални генерални планове за ВиК (Мастер плановете) и Бизнес плановете на ВиК дружествата. Така ще има възможност за синхронизиране на капиталовите програми на общините с инвестиционните програми на съответните ВиК дружествата.

5. В раздел III „Стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите“ все повече се минимизират задълженията на ВиК операторите за поддръжка на системите (чл. 55 от Закона). Също така в т. 15, 16 и 17 на § 1 от Допълнителните разпоредби са дадени поясненията на „стопанисване“ – опазване, „поддържане“ – осигуряване в изправност и „експлоатация“ – използване. Вече липсват задължения като развитие и обновяване на системите, разработването на програми и провеждане на мероприятия за намаляване загубите на вода и др. подобни.
НСОРБ настоява да се разпишат норми, свързани с отговорността от страна на ВиК операторите, за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и канализационните системи на територията на конкретната обособена територия. Много често Асоциациите и общините не могат да задължат ВиК оператора за осигуряване на финансов ресурс, независимо че експлоатират съоръжения публична общинска или държавна собственост, за което събират съответни средства от ползвателите. В същото време в Договорите за възлагането на дейностите на ВиК операторите съществува подобно условие (вкл. и в чл. 50 от Закона), което не винаги се спазва. Поради тази причина често общините, влагат допълнителни средства за отстраняване на текущи аварии и повреди поради липсата на финансова обезпеченост на операторите. Това е така, тъй като общините, като собственици на активите предпочитат да осигурят услугата на населението, отколкото да попаднат в дългата процедура по търсене на отговорност. От друга страна финансовото състояние на ВиК оператора не е известно на общините във АВиК, а по-скоро само на собственика на капитала, който в преобладаващата част е държавата чрез МРРБ. Също така трябва да се отчете, че сключването на договори с действащи ВиК оператори става чрез типови модели, утвърдени от МРРБ, поради което трябва да се даде повече свобода на общините по отношение на предоговарянето му в някои части и сключване на анекси към него, които не са в противоречие на действащото законодателство. В противен случай реформата няма да изиграе своята положителна роля в управлението на сектора, а по-скоро ще е демотивираща такава за повечето общини, особено в частта на инвестициите във ВиК системите за подобряване на качеството на услугите.

НСОРБ изказа съображенията на общините по тези сериозни промени още на етап обсъждане на концепцията на Закона. Предстои да представим становище вече и по самия Законопроект.  Проучване мнението но общините по проекта на Закона за ВиК е в срок до 16 ноември 2020 г. (понеделник).

 

Източник:
Пресцентър НСОРБ

Свързани статии

Back to top button