Община Ловеч с одобрено проектно предложение за 272 000 лева

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП РЧР на 03.12.2021 г. е одобрено проектно предложение на Община Ловеч по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В рамките на предстоящото изпълнение на проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ в Ловеч ще се разкрие нова социална услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с капацитет 15 места.

За целта вече е изградена подходяща инфраструктура по друг проект, реализиран от Община Ловеч, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Преустроената, оборудвана и обзаведена сграда се намира в двора на Държавна психиатрична болница – Ловеч.

Община Ловеч с одобрено проектно предложение сн.2

Основните дейности по проекта са: Подбор и назначаване на персонал, изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугата и преместване на потребителите, Доставка на обзавеждане и оборудване, Създаване на Център за грижа за лица с психични разстройства и предоставяне на услугата.

Предвижда се разкриване на 12 щатни бройки, разпределени в следните длъжности: 1 управител, 1 социален работник, 1 трудотерапевт, 2 медицински сестри, 6 санитари, 1 огняр/поддръжка. Числеността на персонала е съобразена с броя и специфичните потребности на потребителите, на които ще се предоставя 24-часова грижа.

Община Ловеч с одобрено проектно предложение сн.3

В новата услуга ще бъдат настанени 15 потребители, които са изведени от специализирани институции и Държавни психиатрични болници, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план на лицата в рамките на изпълнявания от Агенцията проект по процедура BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” – Етап 1.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 272 000 лв. Планираната продължителност на проекта е 16 месеца, от които 12 месеца предоставяне на услугата.

Проектното предложение е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на лица с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. Разработено е в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е част от цялостния процес по изграждането на алтернативна подкрепа в общността.

Предстои сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган и Община Ловеч и стартиране на проектните дейности.

Източник:
Община Ловеч, пресцентър
Back to top button