Община Троян започва разделянето на отпадъците

Община Троян започва разделянето на отпадъците на рециклируеми и нерециклируеми, чрез изграждането на система за разделно събиране на отпадъци. На територията на град Троян са разположени 95 контейнера с цветни стикери. В тези контейнери гражданите могат да изхвърлят четири вида рециклируеми отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло и метал.

Отпадъкът от контейнерите ще се транспортира до площадката за предварително третиране, собственост на община Троян и община Априлци.

Там полученият отсортиран материал ще се поставя в балираща машина, която пресова материала и го опакова във вид подходящ за последваща преработване.

Въвеждането на разделно събиране на отпадъците и транспортирането за последваща обработка ще спестява и пари на данъкоплатците. Въпреки сериозният ръст на цените на горива и електроенергия и на минималната работна заплата Община Троян успя такса битови отпадъци през 2022г. да не бъде увеличавана.

Очакванията са Общината да започне да депонира в пъти по-малко смет на регионалното депо, а това означава и в пъти по-малко заплатени суми. Спестените пари ще се влагат в закупуване на нова техника и съдове, както и за подобряване на дейностите по сметосъбиране.

Надяваме се гражданите да проявят съзнателно отношение и взаимен контрол!

Back to top button