Община Троян остава финансово стабилна през 2022 г.

Община Троян остава финансово стабилна през 2022 г. благодарение на умелото управление на средствата си, бе съобщено на месечната пресконференция на  кмета  на Донка  Михайлова.
Въпреки липсата на предвидимост за развитие на здравните, социални и икономически процеси в страната, през изминалата година ръководството на Община Троян продължи да използва всички възможни източници – собствени доходи, държавно финансиране, европейски фондове и програми, за да запази финансовата стабилност на общината.
Община Троян се справим с двете най-сериозни предизвикателства, които г-жа Михайлова маркира при представянето на бюджета в началото на годината – успешно изпълнение на инвестиционната програма и на проектите с външно финансиране.
Сходно е и състоянието на второстепенните разпоредители, а проведените реформи в отделни дейности дават добър резултат и ще бъдат продължени, за да се постигне по-добра финансова ефективност.
Първоначално приетият бюджет бе в размер на 35 918 хил. лева и след всички актуализации, в края на годината той възлиза на 40 909 хил. лева, което го прави най-големият, управляван от Общината към момента.
Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 хил. лева, а на разходите 33 270 хил. лева, което формира положително салдо към 31.12.2021 г. в размер на 7 141 хил. лева. Въпреки че по-голяма част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на общината ни дава относително спокойствие за бюджет 2022 година. Спрямо 2020 година общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 хил. лева, което идва основно от предоставените допълнително от държавния бюджет средства в размер на 5 000 хил. лева, които са основно по социални проекти, за капиталови разходи, провеждане на избори и финансиране на държавни дейности.
Въпреки здравната и политическа кризи, които породиха притеснения за изпълнението на собствените ни приходи, можем да отчетем, че към края на 2021 година те са преизпълнени и спрямо плана за годината, и спрямо реализираните през 2020 година. Първоначалният план на собствените приходи бе в размер на 8 178 хил. лева и, след всички извършени актуализации, към края на годината достигна 8 395 хил. лева. Реализираните собствените данъчни и неданъчни приходи са 8 487 хил. лева, срещу 8 240 хил. лева за 2020 г.
С наличните местни приходи към края на годината обезпечихме плащанията по оперативни програми, преди тяхното възстановяване, в размер на 445 хил. лева.
Общо разходените средства за 2021 година са с 9 000 хил. лева повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст се отчита при разходите за инвестиции – 3 533 хил. лева, за образование – 2 649 хил. лева, социални дейности – 667 хил. лева и спорт и култура – 512 хил. лева.
И през 2021 г. отново бе постигнато оптимално съотношение между такси и бюджетни средства в Детска ясла № 1 и Детска млечна кухня, като със събраните приходи се покриват 65 % от извършените текущи разходи.
Продължихме с оптимизирането на разходите и при детските градини и домашен социален патронаж, като и при тези бюджетни дейности покриваемостта на разходените средства с реализираните приходи е подобрено спрямо миналата година. При детските градини то е 51 %, а при домашен социален патронаж 56 %, съответно срещу 50 % и 52 % за 2020 г. Това се дължи основно на работата на кухня-майка, в която се приготвя храна за децата от детските градини в града, промяната в организацията по приготвяне храната на възрастните хора и използването и в двете дейности на зеленчуци и плодове собствено производство.
Към края на 2021 година, благодарение на водената стабилна и устойчива политика, общината е в стабилно финансово състояние.
Сериозни затруднения в изпълнението на капиталовата програма за 2022 г. ще създаде късното приемане на бюджета, наложено от предстоящото късно приемане на държавния бюджет. То е свързано с това, че основната част от процедурите по ЗОП, които траят средно по 3-4 месеца ще се провеждат след като Общинският съвет приеме Бюджет 2022 г. Община Троян, област Ловеч, използва всички законови възможности този срок да бъде изтеглен напред във времето.
Вече са предприети действия за търсене на възможности за привличане на външно финансиране за Многофункционалната спортна зала.

 

Back to top button