Обявиха конкурс за 9 места в районните прокуратури

Други 23 от свободните места ще бъдат заети чрез първоначално назначаване

Обявиха конкурс за 9 места в районните прокуратури  Те са общо 32 и са в цялата страната.

При доклада на точката Огнян Дамянов посочи, че става дума за последните стъпки за окрупняване на районните прокуратури. По тази причина са били проведени срещи с всички административни ръководители на обвинения, в които има дефицит на кадри, които са изложили в конкретика нуждите си, съобщават за oblasta.com

Така Колегията първоначално прие, че общо свободните длъжности за прокурори в РП са 91 в градовете: Благоевград – 6, Видин – 3, Враца – 6, Монтана – 5, Перник – 1, Самоков – 3, Ботевград – 1, Пирдоп – 1, Костинброд – 1, Своге – 1, Софийска районна прокуратура – 5, Пловдив – 1, Пазарджик – 4, Стара Загора – 2, Хасково – 3, Кърджали – 2, Смолян – 2, Велико Търново – 3, Плевен – 5, Русе – 2, Ловеч – 1, Варна – 3, Шумен – 7, Търговище – 1, Силистра – 4, Бургас – 13, Сливен – 3 и Ямбол – 2.

На конкурс за преместване в длъжност и първоначално назначаване обаче ще бъдат обявени 32 от тях. В Благоевград – 3, Видин – 1, Враца – 2, Монтана – 3, Самоков – 2, Пазарджик – 2, Хасково – 1, Кърджали – 2, Плевен – 1, Русе – 1, Шумен – 3, Силистра – 3 и Бургас – 8 длъжности прокурор.

За момента само 9 от тях са обявени на конкурс за заемане чрез преместване – в градовете Благоевград – 1, Пазарджик – 2, Кърджали – 1, Плевен – 1, Силистра – 1 и Бургас – 2 и Русе – 1 свободна длъжност.

Предстои обявяването на конкурс и за първоначално назначаване на 23 длъжности – Благоевград – 2, Видин – 1, Враца – 2, Монтана – 3, Самоков – 2, Хасково – 1, Кърджали – 1, Шумен – 3, Силистра – 2 и Бургас – 6 свободни длъжности.

Решението предстои да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В 14-дневен срок от датата на обнародване, кандидатите подават заявление за участие в конкурса по образец, като освен лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки в страната, е препоръчително заявленията да се подават по електронен път, с квалифициран електронен подпис на електронен адрес konkursi@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне.

Back to top button