Ефективно правораздаване през 2020 година

Ефективно правораздаване през 2020 година въпреки COVID-19 в Окръжен съд Ловеч  и запазва високите си показатели за него.

Обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната заради разпространението на COVID – 19 затрудни и работата на Окръжен съд – Ловеч. Въпреки това, спазвайки предписаните от здравните власти и от Съдийската колегия на ВСС противоепидемични мерки, магистратите и служителите от съдилищата в съдебния район на Окръжен съд – Ловеч продължиха дейността си и демонстрираха за пореден път висок професионализъм, за да не допуснат наложените ограничения да повлияят върху ефективността на правораздаването.
Това става ясно от Годишния отчетен доклад за дейността на Окръжен съд – Ловеч и на районните съдилища от съдебния район за 2020 година, изготвен от и.ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Ловеч Милена Вълчева.
В него се посочва, че през 2020 год. съдиите в Ловешкия окръжен съд са разгледали общо 1 545 дела – 664 първоинстанционни и 881 въззивни. Това е с 98 дела по-малко в сравнение с 2019 год. Намалението е най-вече заради по-малкия брой постъпили дела в четирите районни съдилища в съдебния район, както и заради ограниченията, свързани с обявеното в страната извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.
Най-много първоинстанционни дела, разгледани от Окръжен съд – Ловеч, са търговските с предмет искове по Търговския закон – 174. Следват 33 дела по предявени облигационни искове и 22 – по Семейния кодекс, от които 16 дела за осиновяване.
От разгледаните наказателни дела от общ характер на първа инстанция през 2020 год. най-много са за ПТП с причинена смърт – 14, 12 са за престъпления, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите, 1 дело е за палеж.
През отчетната година са разгледани 8 дела за убийство, 1 за грабеж, 3 за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, 4 дела – за длъжностни престъпления.
През 2020 год. са осъдени 25 лица, като на 1 е наложено наказание пробация, на 14 – лишаване от свобода до 3 години, като на 11 от тях изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл. 66 от НК. На 5 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години, на 3 – лишаване от свобода над 10 до 30 години и на 2 лица е наложено наказание доживотен затвор. Приведени в изпълнение са 25 присъди по отношение на 28 лица.
Постановени са две оправдателни присъди, по отношение на три лица, като едната е отменена от АС –Велико Търново и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Ловешки окръжен съд. Другата присъда не е влязла в сила.
Общо 12 дела с обществен интерес по критериите на ВСС са разгледани в Окръжен съд – Ловеч през отчетната 2020 година. Те са свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

Ефективно правораздаване през 2020 година
Извън посочените от ВСС дела с обществен интерес, през отчетната година от ОС Ловеч са разгледани 3 търговски дела, по които с влезли в сила решения са обявени в несъстоятелност три от най-големите фирми в региона.
Председателят на съда и двамата зам.-председатели са издали общо 20 разрешения за използване на специални разузнавателни средства по отношение на 17 лица. За 2 лица е искано разрешение за продължаване на използване на СРС. По отношение на трима души, за които е дадено разрешение за използване на специални разузнавателни средства, материалите са послужили за изготвяне на веществени доказателствени средства.
През отчетната година Окръжен съд – Ловеч е бил сезиран с 4 европейски заповеди за арест, образувано е и 1 дело по Закона за европейската заповед за разследване.
729 от разгледаните през 2020 г. 881 въззивни дела са граждански. 152 са наказателните.
Съдебните актове на Окръжен съд – Ловеч са изготвени в предвидените от закона срокове, с малки изключения. Над 2/3 от всички дела са решени в рамките на 3 месеца. 67,5 % от всички първоинстанционни дела са приключени в този срок. При въззивните дела процентът е 72,5.
През 2020 година от по-горна инстанция са проверени и върнати с резултати общо 143 първоинстанционни и въззивни съдебни акта по граждански, търговски и наказателни дела на съдиите при Ловешкия окръжен съд. Данните показват много добро качество на постановените от магистратите от окръжния съд съдебни актове.
Районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ловеч запазват ефективността си при разглеждане и приключване на делата. През 2020 г. в Районен съд – Ловеч са разгледани общо 3871 дела, като близо 75 % от тях са решени в рамките на 3 месеца. В Районен съд – Луковит през отчетния период са разгледани 1230 дела. 62,8 % от тях са приключени в 3-месечен срок. Районен съд – Тетевен е разгледал 1398 дела, 77 % от които са решени в рамките на 3 месеца. В Районен съд – Троян през 2020 г. са разгледани 1791 дела, като 79,6 % от тях са приключени за по-малко от 3 месеца.
В 3-месечен срок най-много граждански дела са решени в РС – Тетевен – 93.21%, а при наказателните – в РС – Троян – 85.25 %. Като цяло стойностите на приключените в този срок дела са по-ниски в сравнение с предишни години заради отлагането на насрочените за разглеждане дела в открито съдебно заседание през периода на обявеното в страната извънредно положение.
Що се отнася до качеството на правораздаването данните показват, че най-голям дял потвърдени актове след инстанционни проверки по наказателни дела през 2019 г. имат съдиите при Районен съд Ловеч – 76 %, а по граждански дела – съдиите от Районен съд Луковит – 81.25 %.
През 2020 г. намаляват делата в Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища. Това се отразява и на събираемостта на дължимите суми. Изключение правят държавните съдебни изпълнители в Районен съд – Тетевен, които, независимо от епидемиологичната обстановка в страната, влошеното икономическо състояние на двете общини в съдебния район (Тетевен и Ябланица) и ръста на безработица, през отчетния период са събрали повече средства в сравнение с 2019 г. Общо сумите, събрани от съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища са 1 436 461 лв.
От направения анализ може да се обобщи, че през отчетения период, въпреки обективните трудности, в съдилищата в съдебния район на Ефективно правораздаване през 2020 година въпреки COVID-19 в Окръжен съд – Ловеч се запазиха традиционно високите показатели за качествено и бързо правораздаване.

Back to top button