Отчет на Боян Боянов за 2021 г.- началник ТП на НОИ в Ловеч

Отчет  за дейността на ТП на НОИ за изтеклата 2021 г., направи Боян Боянов. Една от темите бе  за извършени проверки  заради  изплатените парични обезщетения и помощи от ДОО

Служителите  от отдела КПК на Национален осигурителен институт  (НОИ), в  периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. , с цел намаляване на броя на неправилно изплатените парични обезщетения и помощи от ДОО,  извършват ежедневно проверки в програмните продукти относно правото на лицата за получаване на парично обезщетение, съобщи Боян Боянов – началник ТП на НОИ по време на пресконференцията  в пресклуба на БТА на 09.02.2022 г., цитиран от Троян експрес  и Oblastta.com

Регулярно от Централно управление/ ЦУ / на НОИ се изпращат списъци за проверка с открити несъответствия във връзка с изплащането на парични обезщетения и помощи от ДОО. В резултат от извършените проверки са съставени 1 268 бр. ревизионни материали (за същия период на 2020 г. – 1 180 бр.). Ревизионни актове – 7 бр. (за същия период на 2020 г. – 4 бр.), ревизионни записки – 86 бр. (в т. ч. 3 бр. за ПРО) /за същия период на 2020 г. – 95 бр./, констативни протоколи – 1 004 бр. /за същия период на 2020 г. – 950 бр./ и 2 бр. протоколи за посещение на адрес.

В хода на извършените проверки са установени 178 бр. неправилно изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО (за същия период на 2020 г. – 135 бр.).

Издадени са 7 бр. ревизионни актове (за същия период на 2020 г. – 4 бр.) и 171 бр. разпореждания по чл. 114 от КСО (за същия период на 2020 г. – 131 бр.) за сумата от 27 386.00 лв. (за същия периода на 2020 г. – 26 646.75 лв.), от които 26 316.17 лв. главница (за същия период на 2020 г. – 24 781.17 лв.) и 1 069.83 лв. лихва (за същия период на 2020 г. – 1 865.58 лв.).

Издадени са и 529 бр. задължителни предписания (за същия период на 2020 г. – 433 бр.).

Съставени са 9 бр. актове за административни нарушения и са издадени 3 бр. наказателни постановления за 300.00 лв.

С цел предотвратяване на злоупотреби със средствата на ДОО (неправомерни разходи за парични обезщетения и помощи от ДОО) са заличени неправомерно подадените от осигурител данни с Декларация обр. № 1 за 1 лице, като извършената проверка от контролните органи на ТП на НОИ – Ловеч е установила, че осигурителят не извършва дейност за 2017 г., 2019 г. и 2020 г.

През отчетния период са декларирани общо 28 броя злополуки.
Признати за трудови са 27 броя злополуки, а 1 брой не е призната за такава. Трудови злополуки, станали с жени: 7 бр. р.

Загубени календарни дни при трудови злополуки  – общо: 1532 дни.

Брой злополуки с нетравматичен характер, непризнати за трудови – 1  – брой.

Възникналите злополуки, признати за трудови, са от общо 13 икономически дейности.

Съвместно с Дирекция “Инспекция по труда – Ловеч” през периода са разследвани общо 4 броя злополуки.

 

 

Back to top button