Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 22 март

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 22 март 2022 г., вторник. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Най-много точки – 17 бр., ще разгледа Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО с председател Страцимир Петков.

Сред по-важните точки на комисиите са:

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021 – 2027 г.

Освобождаване от заплащане на дължими наеми на наемател на общински  нежилищен имот за срока на въведените противоепидемични мерки.

Приемане на Програма за реда и начина за отпускане на финансова помощ от постъпили дарения на бежанците от Република Украйна, регистрирани на територията на Община Ловеч.

Удостояване на Красимир Маринов Кънев и на проф. д-р Владимир Димитров Аврамов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ на Славка Цветанова Георгиева и на Стоян Георгиев Стоянов със звание „Заслужил гражданин на Ловеч“  и други.

Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:

1.Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, на 22 март от 10.00 часа.

  1. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.
  2. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.
  3. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.30 часа.
  4. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.
  5. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.
Back to top button