Стартира проект за модерно външно осветление на Априлци, Велчево, Драшкова поляна и Скандало

Проект:„Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци”

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“, по Процедура: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините, Код на Процедурата: BGENERGY-2.001.

Бенефициент по проекта e Община Априлци, партньор по проекта е норвежката фирма International    Development Norway Association,представлявана от г-н Anders Stolan. Ръководител на проекта e г-н Йонко Йонков , а договорът за безвъзмездна финансова помощ  –  № BGENERGY-2.001-0082-016/ 2021г. e със  срок на изпълнение 14 месеца и размер на безвъзмездната финансова помощ -100%  с обща стойност на безвъзмездната помощ 613 005.64BGN/ 313 421.81EURO.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

ФМ на ЕИП се финансира съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като финансовият принос на всяка държава е съобразен с БВП на страната.

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвегия представлява  приноса на  Кралство Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Норвежкият Финансов механизъм и ФМ на ЕИП допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства и укрепване на двустранните отношения с държавите бенефициери в Централна и Източна Европа и Балтийския регион.

Проектът: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Априлци, на територията на следните населени места: гр. Априлци, с. Велчево, с. Драшкова поляна, с. Скандалото и да подобри условията на живот на населението.

Енергийно ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на европейско ниво. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което  оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години.

Една от основните цели на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следния резултат –

подобряване на енергийната ефективност в общините, което напълно съответства  на целта на проекта и е в съответствие с целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Резултати от изпълнението на проектните дейности са: 

-Реализирането на ЕСМ, освен до значителни икономии, ще доведе и до подобряване комфорта на обитаване и ще гарантира нормативните параметри на осветителната система на територията разглежданите села.
-След прилагане на ЕСМ е установен потенциал за намаляване на разходите
на електроенергия, който се равнява на 443 828,66 kWh спрямо базовата линия, в парично изражение – 93 142,66 лв. с ДДС годишно, с общ екологичен еквивалент 523,72 тона CO2 годишно.

За привеждането съществуващата осветителна система в допустимите норми, е необходимо да се приложат редица енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарелите осветителни тела с висок разход на енергия, така и цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление.

След реализирането на проекта за реконструкция на уличното осветление ще се постигне високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата. Реализирането на ЕСМ, освен до значителни икономии, ще доведе и до подобряване комфорта на обитаване и ще гарантира нормативните параметри на осветителната система на територията на община Априлци.

Back to top button