Равнището на безработица към 30.06.2022 г. е 3.79%

Равнището на безработица към 30.06.2022 г. е 3.79% , според данни на Дирекция „Бюро по труда“ Ловеч. В сравнения със същия период на предходната година равнището е намаляло с 1.04 пункта.

Общият брой на регистрираните безработни е 884 души, от които 792 души (89.59%) са регистрирани в Община Ловеч, а 92 – в Община Летница, което е 10.41 % от общия брой.

В териториален аспект това равнище за община Ловеч е 3.56%, което е по-малко с 0.67 пункта от това за страната (4.23%) и с 8.75 пункта за област Ловеч (6.44%).

Средномесечният брой на регистрираните безработни по общини е: за община Ловеч – 826 души, намаление с 29.18 % спрямо шестмесечието на 2021 г.; за община Летница – 123 души, намаление от 39,64% спрямо същия период на предходната година.

Средномесечният брой на регистрирани безработни жени през първите шест месеца на 2022 г. е 468 (49.37%) от регистрираните.

По професионална структура: Най-голям относителен дял – 47.01 % (220 жени) са без специалност и професия., намаление с 1.94 пункта.

По образование : Най-голям относителен дял – 47.44% имат жените със средно образование.

Средномесечният брой на регистрираните безработни жени през първото шестмесечие на 2022 г. е 468, което е 49,37% от средномесечния брой регистрирани безработни лица.

Броят на регистрираните безработни жени се увеличава спрямо първото шестмесечие на 2021 г. с 34,25%.

Възрастова структура: 214 жени (45,73%) от безработните жени са на възраст над 50 години.

По профил професионална структура: Най-голям относителен дял – 47,01% /220 жени/ са без специалност и професия, като има намаление с 1,94 пункта спрямо предходното шестмесечие.

Най-голям относителен дял – 47,44% имат жените със средно образование. Относителният дял на жените с основно образование е 16,45%. С висше образование са 22,22% от регистрираните безработни жени, а този на жените с начално и по-ниско образование е 14,10%.

96 жени /20,51% от жените/ средно за шестмесечие са продължително безработни. Забелязва се намаление с 33,87% спрямо същото шестмесечие на предходната година.

Средномесечният брой на регистрираните безработни младежи до 29 години е 91, което е 9,60% от регистрираните в Бюрото по труда. Броят им намалява с 39 души /29,94%/ спрямо първото шестмесечие на 2021. Относителният дял на младежите до 29 години в общия брой безработни се увеличава с 0,18 пункта спрямо същото шестмесечие на предходната година.

Средномесечният брой на безработни лица с намалена работоспособност е 81 души, което е 8,54% от регистрираните.

Намаление с 51 лица /38/89%/ спрямо същото шестмесечие на предходната година. Безработните без специалност и квалификация – 36 души /44,44%/. Тези със средно образование – 49 души /60,49%/. Регистрираните в община Ловеч са 69 души /85,19%/

Средномесечният брой на безработните лица с продължителност на регистрацията над една година е 204, което е 21,52% от всички безработни лица. Броят им намалява с 31,10% /92 лица/ спрямо същото шестмесечие на предходната година.

Входящият поток през първото шестмесечие на 2022г, обхваща 880 лица. Спрямо първото шестмесечие на 2021 г. входящият поток намалява с 9,65% /94 души/. При новорегистрираните безработни жените са 455 /52,12%/, има намаление спрямо първото шестмесечие на 2021 г с 13,83%. При мъжете – 418 /47,88%/, има намаление с 4,78% спрямо първото шестмесечно на 2021 г. Относителният дял на жените спрямо първо шестмесечие на 2021 г., намалява с 2,48 пункта.

Постъпилите на работа през първото шестмесечие на 2022 г. са 608 лица. Намаление с 31,91% спрямо същото шестмесечие на предходната година. В Община Ловеч са 551 лица /90,63%/; В Община Летница – 57 лица /9,38%/. Чрез Бюрото по труда са постъпили на работа 359 лица /59,05%/. 178 лица /29,28%/ от постъпилите на работа/ са включени в субсидирана заетост.

Back to top button