Резултатите от конкурса за управител на НИХЗИ

Резултатите от конкурса за управител на НИХЗИ  показват, че Иванка Джабраилова, която  до скоро бе  главен специалист и началник отдел „Образование и Култура“  в Община Троян, се е представила най-добре  от кандидатите  на 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ – Орешак” – ЕООД, съобщават от Община Троян.

На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:

Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, Ловешка област за срок от 3 години.
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници.

Резултатите от конкурса за управител на НИХЗИ – Орешак са  като следват

№ по ред

Име и фамилия на кандидата

Резултат

1

Анелия  Дякова

Добро представяне

2

Иван Хаджийски

Добро представяне

3

Стела Димовска

Задоволително представяне

4

Иванка Джабраилова

Много добро представяне

Иванка Джабраилова - най-добро представяне

 

Back to top button