Драматичен театър Ловеч с платформа за хора с увреждания

Драматичен театър Ловеч спечели проект с Вх. № 0023-1296/09.03.2020 г. за изграждане на достъпна архитектурна среда и основен ремонт на зрителските санитарни помещения.

Отпуснатата субсидия е в размер на 44 697 лв. и се предоставя безвъзмездно от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ чрез сключен договор между двете организации с Изх. № 6-ДС/08.06.2020 г.

Основните компоненти, разписани в проектното предложение, са два – първият е основен ремонт на санитарни помещения, преддверие, стълбищна клетка и обособяване на санитарен възел за хора с намалена подвижност. Вторият компонент е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано повдигателно съоръжение.

Изпълнението на проекта ще бъде в рамките на пет месеца от датата на подписване на договора. Целта е осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, в т.ч. на хора със специфични потребности при придвижването си, създаване на подходящи и ефективни условия за активното им социално включване в културния живот на града.

Към този момент предстои процедура по Закона за обществените поръчки за избор на подизпълнители и сключване на договори с тях, като се очаква строително-монтажните работи да започнат в началото на месец юли.

Back to top button
Close