Община Троян осигури ново оборудване за Домашен социален патронаж

Сред трайните приоритети на общинската политика, винаги са били подобряването на съществуващите социални услуги и търсене на възможност за внедряване на нови такива. Двете нови стъпки, предприети от Община Троян касаят изхранването на хората в уязвимо положение на територията на общината.

На първо място, е осигурено ново кухненско оборудване за социалната услуга „Домашен социален патронаж“, посредством успешното изпълнение на проект „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Троян“.

Поради увеличаващият се брой потребители, общината осигури допълнително оборудване на кухнята, включващо две електрически печки, с 6 квадратни плочи и ел. фурна с горно и долно нагряване, 1 електрическа пекарна с горно и долно нагряване на три нива, електрически конвектомат с директна пара, електрически парен казан, хладилен шкаф, перфориран стелаж и крайстенна маса с двоен плот.

Основната цел на проекта е оптимизиране времето за приготвяне и подобряване качеството на приготвяната храна, чрез подобряване на материалната база за приготвяне на храна от социалната услуга „Домашен социален патронаж“. Посредством услугата ежедневно се приготвя и доставя храна за над 260 потребители в населените места от общината.

Доставеното оборудването е на обща стойност 35 376.00 лв., като 90% от сумата се финансира от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022, и 10% от Община Троян.

Община Троян ще кандидатства за финансиране за продължаване на услугата за осигуряване на безплатен топъл обяд на нуждаещи се лица през 2023 г.

До краят на 2022 г. Община Троян предоставя безплатен топъл обяд за 150 лица от уязвими групи в населените места от общината, като услугата е финансово обезпечена със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма „Обществени трапезарии“.

Фонд „Социална закрила“ уведоми бенефициентите си, че няма да финансира дейностите за осигуряване на топъл обяд по целева програма „Обществени трапезарии“ през 2023 г.

Общината е допустим бенефициент за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на топъл обяд до 30.09.2025 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Предстои кандидатстване за финансиране, с цел продължаване предоставянето на услугата на територията на общината и след 31.12.2022 г.

Целта на процедурата е предоставяне на топъл обяд на територията на общината, чрез услугата Обществена трапезария – местна дейност на лица от целевите групи, посочени в чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Back to top button