Учениците от V до XII клас – неприсъствени занятия

Учениците от V до XII клас  от област Ловеч   ще имат неприсъствени занятия. Присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас се преустановяват до 2 април, съобщават и от Регинално  управление на образованието (РУО) – Ловеч

На основание чл. 63, ал. 7 във връзка ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите на област Ловеч, във връзка с увеличената заболеваемост от COVID-19 в областта и достигане на 315/100 000 души население, РЗИ-Ловеч издава заповед №РД-01-57/15.03.2021 г., съгласно която в т. I се преустановяват присъствените учебни занятие за учениците от V до XII клас до 2 април 2021 година включително.

Учениците  и от община Троян, както и на територията на областта  преминават дистанционно след повишаване  заболеваемостта  и сред подрастващите.

За подкрепа на личностно развитие за ученици от пети до 12 клас считано от 17.03.2021г. до 02.04.2021 г. включително;
Преустановява се провеждането в присъствена форма на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи;
Дава се препоръка до кметовете на общини в област Ловеч да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на § 1, ал.3 от ПЗР към Наредба 5/2006г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г. децата записани за задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона съгласно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието;

Пълният текст на заповедта можете да видите в прикачения по-долу файл:

Вижте заповедта на  РЗИ Ловеч

Back to top button