Ваня Събчева със заповед за мерки за предотвратяване проникването на Инфлуенца по птиците

Областният управител Ваня Събчева издаде заповед с набелязани в нея мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Ловеч, която е изпратена до компетентните институции за извършване на действия от тяхна страна. Решение за това бе взето на неприсъствено заседание на Областната епизоотична комисия /Протоколът е публикуван в сайта на Областна администрация Ловеч/.

Със заповедта на Областен управител се разпорежда свикване на всички Общински епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците на територията на съответната община.

Кметовете/кметските наместници на населените места да доведат информацията по подходящ начин до знанието на населението за заболяването.

Разпорежда се на собствениците на обектите тип „лично стопанство“ да не допускат излизане на птиците извън помещенията за отглеждане; да не се допуска контакт между птиците от личното стопанство и други домашни и/или диви птици; фуражът, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения; да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Директорите на ДГС, съвместно с членовете на СЛРБ да извършат наблюдение за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на дивите птици, както и за наличие на болни или умрели диви мигриращи и синантропни птици.     

Органите на МВР да засилят контрола на превозните средства, превозващи живи животни – птици, фураж, продукти и суровини от животински произход и др. не претърпели термична обработка. Забранява се и провеждането на пазари и изложби за птици на територията на област Ловеч

По време на заседанието бе представена информация за актуалната епизоотична обстановка, както и за извършения контрол на дейностите, проведени през 2020 г. в животновъдните обекти. Представени бяха и нови условия и правила за регистриране на животновъдните обекти, съгласно измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Росен Федерчев акцентира в изпратените материали, че всички птицеферми, в които имат зареждания, се проверяват минимум два пъти в годината. В това число са и проверките за регистрация на животновъдните обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност – 510 проверки от начало на годината /като се обхващат био сигурността на обектите, хуманното отношение към отглеждане на животните, контрол на ветеринарномедицинските продукти и контрол на Фуражите/

Данните от контрол на дейностите за изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2020 г. сочат:
Ваксинация Антракс – говеда – 1125 броя, овце – 1210 броя;
Ваксинация Син език – говеда – 6150 броя, овце – 27500 броя ;
Ваксинация Заразен нодуларен дерматит – 11293 броя;
Туберкулинизация – говеда – 10426 броя;
Бруцелоза ГВ – 3940 броя кръвни проби;
Бруцелоза ДПЖ – 9717 броя кръвни проби;
Заразен епидидимит по кочовете – 454 броя;
Преглед на пчелни семейства – 45000 броя .

 

БАБХ регистрира огнище на Инфлуенца по птиците в България

Свързани статии

Back to top button