Искането на ВВВУ „Г.Бенковски“ за бившето ОУ „Марин Дринов“ влиза за обсъждане

Искането на ВВВУ „Г.Бенковски“ за бившето ОУ „Марин Дринов“ влиза като предложение в комисии в Общинския съвет

Искането на Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия за безвъзмездно прехвърляне базата на бившето училище „Марин Дринов” в Плевен влиза за обсъждане този месец като предложение в постоянните комисии на Общински съвет – Плевен.

„С писмо до Общинския съвет и до кмета на Общината от месец февруари началникът на Висшето военновъздушно училище бригаден генерал Юлиян Радойски заяви желанието сградата на бившето училище „Марин Дринов” в Плевен да им бъде предоставена чрез дарение за учебна дейността. Идеята е този имот да бъде реновиран, там да бъдат създадени подходящи съвременни условия и изграден Иновативен център и общежитие за студенти“, припомни председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев и информира, че предложението касае безвъзмездно прехвърляне на една триетажна, една двуетажна и пет едноетажни сгради на бившето училище.

ВВВУ „Г. Бенковски“ е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни средства на пряко подчинение на министъра на отбраната. Същото е открито с решение на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник“ на 23.04.2019г. Сградният фонд, който училището ползва към настоящия момент, е крайно недостатъчен за осигуряване на нормални условия за учебна дейност, което води до необходимост от допълнителни помещения, се посочва в предложението, внесено до Общинския съвет от кмета на Общината Георг Спартански.

„Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 на Общинския съвет, дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците“, информира относно процедурата Мартин Митев. Предложението за безвъзмездното прехвърляне на ВВВУ „Г. Бенковски“ правота на собственост върху сградите на бившето ОУ „Марин Дринов“ е разпределено за разглеждане в три от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

Източник:
ОбС - Плевен

Свързани статии

Back to top button