Обявен е жълт код за опасност от високи температури на територията на област Ловеч

В Оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОН, че за 25.06.2021 г. е обявен жълт код за опасност от високи температури на територията на областта, като максималните температури на места ще са около 36 – 39 градуса.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:
1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.
2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.
3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.
4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.
5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.
6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.
7. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.
8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112, 068668539; Оперативен дежурен – 0889402912
Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч

Back to top button