100% безвъзмездно финансиране за фирми

Фирма Хемус Консулт ЕООД предлага  консултантска помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която осигурява безвъзмездна помощ между 3000лв. и 10000 лв. за цялата страна.

Допустими кандидати:
1. Юридически лица или еднолични търговци.
2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г.
3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия
4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
5. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение
6. Допустими по процедурата са единствено кандидати с отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Допустими разходи:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:
Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца

Ред за оценяване на проектните предложения:
За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Срок за подаване на проектни предложения:
Началната дата за подаване на проектни предложения е 10:00 часа на 14.05.2020 г.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.06.2020 г.
Свържете се с нас, за да подготвим Вашия проект:

100% безвъзмездно финансиране за фирми

Свързани статии

Back to top button