Данъчно-осигурителен календар – 21.02.2021 – 27.02.2021

Данъчно-осигурителен календар – 21.02.2021 – 27.02.2021

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец декември 2020 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец януари 2021 г. се полага обезщетение, тъй като не им е пред оставена подходяща работа.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2021 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2020 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:
  за морските лица за положения труд през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец януари 2021 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за за морските лица, за положения труд през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2021 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и в несени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2021 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2020 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2021 г., отнасящи се за труд, положен през месец декември 2020 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социал но осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец януари 2021 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване ( лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2021 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец януари 2021 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец януари 2021 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец януари 2021 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2021 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
  25 февруари 2021
 • Подаване на де кларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец декември 2020 г., които са начислени или изплатени след 25 януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди декември 2020 г., които са начислени или изплатени през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2021 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларация образец №1 с ко д за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец януари 2021 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец януари 2021 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец януари 2021 г .
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец януари 2021 г.
  25 февруари 2021
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец януари 2021 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
  25 февруари 2 021
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец януари 2021 г. задължителни осигурителни вноски.
  25 февруари 2021
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец януари 2021 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
  25 февруари 2021
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.
  25 февруари 2021
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
  25 февруари 2021
 • Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
  25 февруари 2021

Back to top button