КЕВР разреши на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД “ да купи 67% от капитала на ЧЕЗ

КЕВР разреши на  групата „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД “ – „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в. да купи 67% от капитала на ЧЕЗ. Това научаваме от прессъобщение от енергийния регулатор за Oblasta.com

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие Решение за даване на разрешение на „ЧЕЗ“ а.с. да се разпореди с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги продаде и прехвърли на дружеството от групата „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД “ – „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред. Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от „ЧЕЗ“ а.с. заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14-дневен срок

Източник:
КЕВР

Свързани статии

Back to top button