Най-ниска е безработицата в Троян, най-висока в Ябланица

Равнището на регистрирана безработица в областта бележи ръст спрямо ноември, като през декември е 7.1%. Спрямо миналият месец се наблюдава ръст с 0.4 пр.пункта. На годишна база се наблюдава спад с 0.3 пр. пункта.

Най-ниска е безработицата през декември в община Троян – 3.5% и община Ловеч – 4.2%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 18.6% и Ябланица – 23.0%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 5.1%, в Тетевен – 10.4%, в Летница – 11.4% и в Луковит – 14.5%.
Само общините Троян и Ловеч са под равнището на безработица за страната за м. декември – 4.7%.

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Ловеч бележи ръст през месец декември. В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 3 972, което е с 237 лица повече от ноември. На годишна база се отчита спад със 171 лица.

През месец декември за ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда са се регистрирали нови 578 безработни лица, като броят им е със 106 по-голям спрямо ноември и със 110 по-малко от броя на новорегистрираните през декември 2021 г. Освен тях, 2 заети лица и 1 учащо се лице са се регистрирали в бюрата по труда.

Постъпилите на работа безработни през декември са 222, което е с 80 по-малко в сравнение с миналия месец и с 59 лица по-малко в сравнение със същия период на миналата година. 89.2% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20.3%, следвани от хуманно здравеопазване и социална работа – 14.0%, търговията – с 12.2%, административни и спомагателни дейности – 7.2%, хотелиерство – 5.4%, неуточнена дейност – 4.5%, транспорт – 2.7 и др. Работа чрез бюрата по труда е започнало 1 заето лице.

24 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 3 по мерки за заетост, 1 по програми за заетост и 20 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), при 16 за ноември.

През месеца 2 лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 63, с 75 места по-малко от ноември. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавно управление (36.5%), финансови и застрахователни дейности (14.3%), хуманно здравеопазване (11.1%), преработваща промишленост (9.5%), хотелиерство (8.7%), търговия (7.9%), образование (7.9%), следват хотелиерство (6.3%), доставяне на води (3.2%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност, стопански и административни специалисти; преподаватели; общи административни служители; работници в сферата на персоналните услуги; чистачи и помощници; работници в добивната и преработваща промишленост; ръководители в администрация и търговски дружества; продавачи; водачи на МПС; работници по събиране на отпадъците; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и др.

Автор:
ДРСЗ-Ловеч, януари 2023г.
Back to top button