Партия БРИГАДА е регистрирана за участие

Партия БРИГАДА е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. с решение № 134– НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БРИГАДА.

След извършена проверка на представените документи РИК – Ловеч установи, че са спазени изискванията на чл. 253 – 255 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс и Решение № 118-НС от 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия  област Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия БРИГАДА, с посочено наименование на партията за изписване върху бюлетината БРИГАДА, за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. в Единадесети изборен район – Ловешки, както следва:

Милийо Драганов Милев, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****.
Пенчо Ефтимов Невенски, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****.

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК. След влизане в сила на решението за регистрация Регистъра на кандидатите за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки.

На всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

На 20 септември 2020 г. се състоя Учредителното заседание за образуване на Инициативен комитет за учредяване на Политическа партия БРИГАДА.

На 25 октомври 2020 г. се проведе Учредителното събрание на партията.

Към настоящия момент, съгласно изискванията на Закона за политическите партии, набираме 2 500 членове на партията, за да може Политическа партия БРИГАДА да се регистрира в СГС.

Партия БРИГАДА е регистрирана

Back to top button