Проектобюджетът на Община Ловеч за 2022 г. е 56 580 000 лв.

Проектобюджетът на Община Ловеч за 2022 г. е 56 580 000 лв., над шест млн. лв. повече от миналогодишния

Проектобюджетът на Община Ловеч за 2022 г. е 56 580 000 лв., което е с над шест млн. лв. повече от този за 2021 г., който бе 50 550 240 лв.  Проектът на бюджета е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съобразен с политиките, отразяващи целите в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021-2027 г. и Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019 – 2023 г.

Общинските дейности са за 20 515 991 лв. Делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи – 36 064 009 лв.

Планирането на приходната част при общ бюджет от 56 580 000 лв. е както следва. Приходите за делегирани от държавата дейности са 36 064 009 лв.  Увеличението спрямо първоначалния бюджет за 2021 г. със 16,21%.

За образование са предвидени  21 512 858 лв., като държавното финансиране е 20 793 226 лв., а общинското финансиране – 719 632 лв. В тази функция като делегирани дейности са разчетени средства за общински детски градини и общински училища, включително за целодневна и полудневна задължителна предучилищна подготовка, центрове за подкрепа личностно развитие, ученическо общежитие, общински детски комплекс и частно начално училище “Свети Седмочисленици“.

През 2022 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2021 г. За капиталови разходи са предвидени  234 058 лв.

За здравеопазване са предвидени  2 704 257 лв. , като държавното финансиране е  2 541 057 лв., общинското финансиране – 163 200 лв. Тук се осигуряват и отчитат средствата, покриващи разходите за персонал и медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища.  Планирани са и средствата в детските ясли и детска кухня за: разходи за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, издръжка на дете в детска ясла, включващ компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси. За капиталови разходи са предвидени- 113 610 лв.

За функция  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  са предвидени 7 902 582 лв. Държавното финансиране – 6 878 492 лв., а общинското финансиране – 1 024 090 лв.

За жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда се предлагат 10 298 804 лв. Разходите в тази функция са изцяло общински. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дейности“ ще има  4 602 231 лв., като държавното финансиране е  2 449 958 лв., общинското финансиране – 2 152 273 лв.

Капиталовата програма е за 4 517 554 лв. Те са в следните основни направления:
• Основен ремонт на улици :
-ул.“Съйко Съев“ (дясно платно)- 559 742 лв.

-ул.“Граф Игнатиев“ – 413 731 лв.

-ул.“Димитър Пъшков“ – 26 040 лв.

-ул.“Янтра“-част от улица кв. „Гозница“ – 317 665 лв.

-улична мрежа кв. „Младост“ – 1 351 945 лв.

-ремонт стълбове за улично осветление – 74 135 лв.

За обследване за енергийна ефективност на сгради в района на гр. Ловеч: Детска ясла „Мечо Пух“ – 13 800 лв. Сграда на Статистиката за преустройство в три центъра за резидентна грижа на възрастни хора с увреждания – 27 720 лв. Сградата на РСПБЗН – 15 600 лв. Последващо обследване и сертифициране на МЖС от приключили проекти по ОПРР 2014-2020 г. – 46 008 лв. Сградата на Стоматологична поликлиника – 10 400 лв. Други сгради – 5 000 лв.

Транспортни средства за закупуване на камиони за сметосъбиране – 2 броя – 480 000 лв. Трактор за Зоопарк Ловеч – 75 000 лв. Траурна кола за БД „Обреди“ – 74 000 лв.

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета –
5 077 966 лв.

Разпределението по източници на финансиране е:

  • Целева субсидия за капиталови разходи – 2 222 700 лв., от нея 560 412 лв. трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 55 от ЗДРБ.
    • Средства от местния бюджет – 1 333 342 лв.
    • Средства от преходен остатък – 1 521 924 лв.

Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на  2 329 124 лв. по следните позиции:

1.„ДЕКСИЯ КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК“АД – дългосрочен- до 21.12.2027 г. за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на община Ловеч“. Размерът на усвоения дълг – 6 743 475лв. Главница към 01.01.2022 г. – 2 329 124 лв.

Фонд „Мениджър на финансови инструменти България“ ЕАД – за изпълнение на проект „Преустройство на сградата за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“. Финансиране чрез комбинирана подкрепа, безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти. Размер на усвоения дълг: 0 лв. Главница към 01.01.2022 г. – 1 582 589,17 лв.

Община Ловеч има намерение да поеме дългосрочен кредит (60 месеца) от банкова институция в размер на 350 000 лв. за дофинансиране на план-сметката за ТБО, тъй като за бюджетната 2022 г. не е предвидено увеличение на такса битови отпадъци, а прогнозната стойност на приходите от същата е по-малка от стойността на разходите заложени в план-сметката.

В проектобюджета за 2022 г. дългосрочният кредит е заложен да се усвои през месец октомври 2022 г.

Back to top button