Кметът на Община Тетевен даде старт на данъчната кампания за 2023 година

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева даде старт на данъчната кампания за 2023 година и плати дънъчите си.

д-р Мадлена Бояджиева подчерта, че иска да даде личен пример и припомни, че данъците и такса смет на територията на общината не са вдигани от 2016 г.

И през 2023г. в община Тетевен няма да има повишение на данъците и на такса смет, като отчитам икономическата криза, която настъпва и трудностите, пред които ще се изправят хората, каза д-р Бояджиева.

Считам, че трябва да насочим усилия към събиране на дължимите данъци от възможно повече данъкоплатци. За съжаление има граждани и фирми, които на са плащали задълженията си години наред, отбеляза още кметът.

През последните години активно работим за увеличаване на събираемостта и за събиране на просрочените задължения и мисля, че можем да се поздравим с добри резултати, отбеляза още д-р Бояджиева.

Местни данъци и такси в Тетевен

Допълнителна информация за сроковете за плащане на данъци през 2023 г. в Тетевен.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.
Срок за плащане – на две равни вноски:
Първа вноска – до 30.06.2023 г.
Втора вноска – до 31.10.2023 г.

На предплатилите до 02.05.2023 гданъка за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.
На предплатилите до 02.05.2023 гтаксата за битови отпадъци за цялата година, се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.

Заб.   Когато превозното средство е придобито през течение на годината, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2023 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари 2023 г.;
2. за второто тримесечие – до 02 май 2023 г.;
3. за третото тримесечие – до 31 юли 2023 г.;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври 2023 г.

Платилите пълния размер в срок до 31.01.2023 г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
1. Срок плащане на данъка за месеца – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
2. Срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък за 2022 г. от лицата, предлагащи нощувки – до 31 януари 2023 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

1. Срок за подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за съответната година.

2. Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:

  • В брой – на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, пл. „Сава Младенов“ 9;
  • В брой – на касата във всяко кметство на територията на община Тетевен;
  • По банков път – по приходната банковата сметка на общината;
  • Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина;
  • Чрез касите в клоновете на „Български пощи”ЕАД в цялата страна.
  • Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, находящ се в гр.Тетевен, пл. „Сава Младенов“ 9;
Back to top button