Повишаването на ефективността на управление на отпадъците бе една от основните цели на община Троян за 2022 г.

Управлението на отпадъците e сред приоритетните теми за община Троян през изминалата година съобщи на традиционната месечна пресконференция на Кмета на общината г-жа Донка Михайлова.

Повишаването на ефективността на управление на отпадъците бе една от основните цели на община Троян за 2022 г.

Безспорно най-успешният резултат беше изграждането на третата клетка на депото за отпадъци, което бе въведено в експлоатация и през 2023 г. ще започне да приема първите количества отпадък на общините Троян и Априлци. Община Троян вече се готви за рекултивация на първа и втора клетка, за което ще бъдат търсени средства от сметката с отделени средства за тази цел в РИОСВ.

През изминалата година община Троян заедно с общинското дружество “Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД бележи напредък в предварителното третиране на битови отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.

През годината “Хемус ресурс – Троян и Априлци” устойчиво вървеше към намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, като отдели от смесените битови отпадъци общо 6 799 570 кг. отпадък.

От тях 6 152 120 в гр. Троян и 647 450 кг. в Априлци. Това са пластмаса (81 960 кг), хартия (95 782кг.) , 50 380 кг общо черни и цветни метали  и 12 760 кг. стъкло. Компостиращата инсталация, която се намира на територията на общинското дружество, бележи ръст в производството на компост. Голям принос за това имат гражданите, които изхвърлят зелените си отпадъци в специално предназначените и обозначени за това контейнери.

През изтеклата година Общината е сключила меморандум с „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с цел: рационално оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на територията на Община Троян, намаляване депонирането на отпадъци и подобряване на екологичните показатели на територията на Община Троян.

Инициативата за разделно събиране на дрехи, обувки и други текстилни отпадъци, която е от миналата година, а дейността е възложена на фирма “М-текс рециклиране и текстил” ООД, също бе приета много добре от гражданите. До момента на територията на град Троян имаме разположени  6 броя контейнери. За нас е важно този текстил да се оползотвори и да не стига до Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци.

Още една стъпка в разделното събиране е поставянето на контейнери за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),  чрез сключен договор с организация по оползотворяване “Екобатери” АД.

Община Троян получи съгласието на Общински съвет да сключи договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Съвместно с нея от 1.01.2023 г. ще започнем изграждането и обслужването на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки ще осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки напълно безплатно, с което се цели отново намаляване на  количеството депониран отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци. На територията на Троян,  Орешак и Черни Осъм ще бъдат разположени общо 57 точки с по три цветни контейнера.

С тези свои стъпки за разделно събиране на отпадъците община Троян цели намаляване количеството депониран отпадък и отделяне на 50% от него за вторична преработка, намаляване на разходите за издръжка на депото, което пряко касае размера на такса битови отпадъци; намаляване на отчисленията, които трябва да депозираме по сметка в РИОСВ – Плевен което също е важен фактор за размера на таксата за битови отпадъци, която гражданите плащат.

Back to top button