Валентина Недялкова е председател на РИК Ловеч

Валентина Недялкова е председател на РИК Ловеч, съобщават от Централната избирателна комисия.
Със свое решение Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви  Недялкова за Председател на РИК Ловеч. Решението на комисията идва след като представителите на политическите партии в област Ловеч не можаха да постигнат съгласие за важните позиции в РИК Ловеч.

Недялкова е председател на  Районната избирателна комисия РИК Ловеч от години, като отличителна черта на нейната работа и тази на нейните колеги е добра организация, професионално отношение.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № НС-05-83\12 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 15.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и представител на партия ВМРО.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова и зам. председатели:  Петко Георгиев Петков, Клара Сашева Баросова и секретар Стойо Иванов Ковачев

ЧЛЕНОВЕ са Иван Донев Арабаджиев, Йордан Василев Василев, Петър Кирилов Яшев, Валентин Георгиев Вълев, Петя Цанкова Стоянова, Рени Бориславова Миткова, Фатме Юсеинова Моллова, Севдие Шефкат Кулаалиева, Марияна Михайлова Иванова

Валентина Недялкова и членовете на РИК  встъпват в правомощията си на 22 май 2021 г.

Back to top button